Alexandra Štoplová (*2000)

Alexandra vystudovala obor Užitá malba na střední škole  v Prostějově a aktuálně studuje výtvarnou výchovu na  Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti se ale  zabývá hlavně ilustrací, působí také v kreativním duu Trn  v oku, které se zaměřuje na animaci. Ve své tvorbě rozvíjí  především výrazný rukopis kombinující estetiku koláže,  automatické kresby, počítačové grafiky i akvarelu. Její práce  jsou ovlivněné snovými scénami, které jsou plné symbolů a  opakujících se prvků.

Její ilustrace vypráví se zdánlivou naivitou příběhy z  fantastických světů plných podivností, často se v nich  objevují hybridní zvířata, či bytosti zasazené do absurdních  výjevů. Jinak tomu není ani v cyklu šesti motivů Nebe, peklo,  ráj, který vytvořila pro letní edici Artmatu.

Vzdělání

2015 - 2019  Střední škola designu a módy, Prostějov Užitá malba a design interiéru 

2019 - současnost Univerzita Palackého v Olomouci Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělání

Ilustrace, publikace, výstavy a ocenění


Výstavy
2019 Tutti Frutti, Rainbow Gallery, Prostějov 2019 Cafe Canall, Prostějov

Alexandra graduated in Applied Painting at the Secondary  School in Prostějov and is currently studying art education  at Palacký University in Olomouc. At present, however, she  mainly deals with illustration and also works in the creative  duo Trn v oku, which focuses mainly on animation. In her  work, she mainly develops a distinctive style combining the  aesthetics of collage, automatic drawing, computer graphics  and watercolor. Her works are influenced by dreamy scenes  that are full of symbols and repetitive elements.

Her illustrations tell with seeming naivety stories from  fantastic worlds full of strangeness, often featuring hybrid  animals or beings set in absurd scenes. It is no different in  the cycle of six motifs Heaven, Hell, Paradise, which she  created for the summer edition of Artmat.

Education

2015 - 2019 High School of Design and Fashion, Prostějov Used painting and interior design

2019 - present Palacky University in Olomouc
Artistic work with a focus on education

Ilustrations, publications, exhibitions and awards


Exhibitions
2019 Tutti Frutti, Rainbow Gallery, Prostějov 2019 Cafe Canall, Prostejov