Alžběta Zemanová (*1987)

Alžběta absolvovala Ateliér Ilustrace a grafiky na VŠUP v Praze. V současnosti se věnuje knižní ilustraci a tvorbě autorských knih a působí v ateliéru NaPOLI. Spolu s Klárou Zahrádkovou, Jakubem Plachým a Zuzanou Bramborovou také vede Knihkupectví a galerii Xao v pražských Vršovicích. Kontinuálně rozvíjí práci s papírem, grafickými technikami a vytváří papírové skládačky, či vystřihovánky.

Baví ji zhmotňovat nové smyšlené postavy, které uvádí na svět v podobách látkových i papírových hraček spolu s jejich příběhy a charaktery pod značkou AKA. Pro novou edici Artmatu vytvořila limitovanou edici mini komiksů vytištěných na risoprintu a postavu šišky vytištěnou na sítotisku a ručně ušitou.  

Vzdělání

2003-2007 Střední umělecko-průmyslová škola v Uherském Hradišti,

2007-2013 Vysoká škola umělecko-průmyslová (Ateliér Ilustrace a Grafiky),

2009 vstup do sdružení Ilustrátoři

2010 Stáž na Eesti Kunstiakadeemia v Estonsku,

2011 založení spolku NAPOLI

2015 Residence na mezinárodním festivalu umění ArtiJuli Kråkeslottet v Norsku

2016 založení spolku Xaoxax z.s.

Ilustrace, publikace, výstavy a ocenění


Společné výstavy
…Smíšené zboží Les Femmes Terribles (knižní festival Tabook, Vodárenská věž, Tábor 2014), ArtiJuli (mezinárodní umělecký festival, Krakeslottet, Norsko 2015), Napoli a AS (Popotame, Tokyo, Japonsko 2015), Papírové světy Napoli( Gavu Cheb 2016), Alrúna (4Mat, Tábor 2016), Designéři dětem (Czechdesign a Ump museum, Praha 2017 + WC, Karlovy Vary 2017), Eva Lindström a Alžběta Zemanová (Galerie u Radnice, festival Tabook, Tábor, 2018), Water, myth, movement (Pan Tadeusz Museum, Maďarsko, 2020)

SOLO
Na jih i na sever (Baobab dílna, Tábor 2017, + Knihkupectví a galerie Xao, Praha 2017), Joska a další (galerie Ponorka Minor, Praha 2018), Prezentace v rámci festivalu ilustrace Jungle v Liége( Belgie 2018),  Hvězdy pražské Zoo (GAVU – Museum Café, 2019),

Ilustrace
Nebe peklo ráj (Albatros, 2009), V domě Sáry a jiné povídky (Volvox Globator, 2012), 12 Hororů (Baobab, 2013), dětský časopis Hrana  2014-2015, Hvězdy pražské zoo (Paseka,  2015), 12 ukolébavek (Baobab, 2016), Jonáš a velryba (Meander, 2017), Puma a kondor (NaPOLI, 2017), Moje přítelkyně žížala (Albatros, 2019), In de File (Boycott, Amsterdam 2019)

Autorské knihy
Háček (tempera, 2006), Mamince (anilinky, 2009),  Adresát neznámý (digitální tisk, 2009), J.B. Ptáčník (hlubotisk, 2009), Estonský plátek (tisk z výšky, 2011), Jonas, Petr a Ptáček (risograph, 2012), Sůva (sítotisk, 2013), Domky (leporelo, sítotisk 2013), Divutvorné cesty (autorský ofset, 2013), Jeden den pana Slunce (risograph, 2014), Trpasli na výletě (risograph, 2014), Yetti a Teta (risograph, 2014),, Karkula a Vlkouš  (risograph, 2015), Pes a Ptako (ofset , 2015), Joska jede na jih (Baobab, 2017), Mrakodrapy (NaPOLI, 2017)

Ocenění, stipedia
Cena Sdružení českých umělců grafiků Hollar v soutěži Nejkrásnější kniha 2013

Alžběta graduated from the Illustration and Graphics Studio at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. She currently works on book illustration and the creation of author's books and works in the NaPOLI studio. Together with Klára Zahrádková, Jakub Plachý and Zuzana Bramborová, she also runs the Xao Bookstore and Gallery in Vršovice, Prague. She continuously develops work with paper, graphic techniques and creates paper puzzles or cut-outs.

She enjoys embodying new fictional characters, which she introduces in the form of cloth and paper toys, along with their stories and characters under the AKA brand. For the new edition of Artmat, she created a limited edition of mini-comics printed on a risoprint and a cone figure printed on a screen print and hand-sewn.

Education

Ilustrations, publications, exhibitions and awards


Collective exhibitions
… General merchandise Les Femmes Terribles (Tabook Book Festival, Water Tower, Tábor 2014), ArtiJuli (International Art Festival, Krakeslottet, Norway 2015), Napoli and AS (Popotame, Tokyo, Japan 2015), Napoli Paper Worlds (Gavu Cheb 2016) , Alrúna (4Mat, Tábor 2016), Designers for Children (Czechdesign and Ump museum, Prague 2017 + WC, Karlovy Vary 2017), Eva Lindström and Alžběta Zemanová (Gallery at the Town Hall, Tabook Festival, Tábor, 2018), Water, myth, movement (Mr. Tadeusz Museum, Hungary, 2020)

Individual exhibitions
South and North (Baobab workshop, Tábor 2017, + Xao Bookstore and Gallery, Prague 2017), Joska and others (Ponorka Minor Gallery, Prague 2018), Presentation at the Jungle Illustration Festival in Liège (Belgium 2018), Stars of the Prague Zoo (GAVU - Museum Café, 2019),

Illustration
Heaven Hell Paradise (Albatros, 2009), In the House of Sarah and Other Stories (Volvox Globator, 2012), 12 Horrors (Baobab, 2013), children's magazine Hrana 2014-2015, Stars of Prague Zoo (Paseka, 2015), 12 lullabies (Baobab , 2016), Jonah and the Whale (Meander, 2017), Puma and the Condor (NaPOLI, 2017), My Girlfriend Earthworm (Albatros, 2019), In de File (Boycott, Amsterdam 2019)

Author's books
Háček (tempera, 2006), Mamince (anilinky, 2009), Addressee unknown (digital print, 2009), J.B. Ptáčník (gravure printing, 2009), Estonian slice (print from height, 2011), Jonas, Petr and Ptáček (risograph, 2012), Sůva (screen printing, 2013), Houses (folder, screen printing 2013), Divivvorné cesty (author's offset, 2013 ), One Day of the Sun (risograph, 2014), Dwarves on a Trip (risograph, 2014), Yetti and Aunt (risograph, 2014) ,, Carkula and the Wolf (risograph, 2015), Dog and Bird (offset, 2015), Joska goes south (Baobab, 2017), Skyscrapers (NaPOLI, 2017)

Awards, scholarships
Award of the Association of Czech Graphic Artists Hollar in the competition The Most Beautiful Book 2013
Miroslav Šašek Foundation Scholarship 2014