Andrea Šafaříková

Andrea je absolventkou Akademie umění v Banské Bystrici a Akademie výtvarných umění v Praze, členkou Asociace slovenských ilustrátorů. Ve své tvorbě se zabývá klasickými grafickými technikami, digitální ilustrací i kresbou. Její ilustrace se objevily například v časopisu Soffa, Láv, ilustrovala také pro Ambiente nebo Albatros Media.       Spolupracovala na projektu Eterle pro Dolce Vita, ilustrovala výběr designových předmětů nominovaných autorů na Czech Grand Design a její práce jsou zastoupeny ve sbírkách centra KADS v New Yorku. Je spoluzakladatelkou ateliéru Kreslírna, který spolu s Žanetou Švidroňovou založily v roce 2014. Ateliér nabízí nejen kurzy kresby, malby a grafických technik, ale také přípravu k talentovým zkouškám.


V tvorbě Andrei můžeme pozorovat typickou jemnou kresebnou linku a pastelové barvy, které často vyplňují geometrické prvky zasazené do snového, či surreálného prostředí nebo prostoru. Právě téma prostoru a architektury se v dílech autorky objevuje opakovaně - mezi její inspirace patří například interiéry sběratelů umění, které nacházela ve starých časopisech, ale i japonská architektura a modernistické americké vily. Prostor vnímá také metaforicky. Zkoumá prostory mysli, asociace a významy nabízí k prozkoumání.

Pro Artmat vybrala Andrea ze svého skicáře čtyři kresby, které digitálně zpracovala. Ty tvoří sérii, ve které můžeme číst různé pocity a stavy mysli: hněv, přijetí, hyperakci nebo hledaní ve tmě. Interpretace jsou otevřeny. Nehledě na „pozitivitu“ nebo „negativitu“ pocitu jsou všechny náměty zpracovány v zábavné zkratce: výbuch sopky, vícero končetin, tančící králík, polibek. Série je tak tancem emocí, které se Andrea snaží v této specifické době v sobě i okolí pozorovat.

Vzdělání

2011-2012 Akademie umění,Slovenská republika  /Mgr.art./

2006-2010 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér grafiky I./ škola Jiřího Lindovského

2006-2010 Akademie umění,Slovenská republika, /Bc./

Ilustrace, publikace, výstavy a ocenění


Výstavy
2019 LUSTR festival of illustration, Prague, Czech republic
2019 Ilustrace do Hradce! Fox Gallery, Hradec Králové, Czech republic
2019 Artiséme, charity auction and exhibition for Dolce Vita magazine & Eterle, Prague, Czech republic
2018 Designblok, prezentace v spolupráci s časopisem Dolce Vita & Eterle, Praha, Česká republika
2018 LUSTR festival ilustrace, Praha, Česká republika
2017 Jubilejní XV. Trienále Ex libris, Libeňský zámek, Praha, Česká republika
2017 XV. Trienále Ex libris, Chrudim, Česká republika
2016 Výstava grafiky, Café Lajka, Praha, Česká republika
2015 Young Art Show, Piešťany, Slovenská republika
2015  Samorosti,Experimentální prostor Nod, Praha
2015 Tisk_tah_plocha, Lajka, Praha
2015 Soudobá grafika ex libris, Galerie Vinohradská, Český rozhlas, Praha, Česká republika
2015 Výstava ateliéru Kreslírna, Potrvá, Praha, Česká republika
2014 CPC 2014, BBLA Gallery, Bohemian National Hall, New York, USA
2014   Young Art Show, Slovenská republika
2014   Trienále českého ex libris, Chrudim
2014 Samorosti, Experimentální prostor Nod-Roxy, Praha
2013 Clear Lake, University of Houston, USA
2013 17th International Print Biennial, City Art Gallery Varna, Bulharsko
2013 Young Art Show, Piešťany, Slovenská republika
2013 TheArt, výstava studentů a lektorů ateliéru Malování a kreslení, Praha
....

Andrea is a graduate of the Academy of Arts in Banská Bystrica and the Academy of Fine Arts in Prague, a member of the Association of Slovak Illustrators. In her work she deals with classical graphic techniques, digital illustration and drawing. Her illustrations have appeared, for example, in the magazine Soffa, Láv, and she has also illustrated for Ambiente and Albatros Media. She collaborated on the Eterle project for Dolce Vita, illustrated a selection of design objects nominated by authors at the Czech Grand Design, and her works are represented in the collections of the KADS Center in New York. She is the co-founder of the Kreslírna studio, which she founded together with Žaneta Švidroňová in 2014. The studio offers not only courses in drawing, painting and graphic techniques, but also preparation for talent exams.
 
In Andrea's work we can observe a typical fine line of drawing and pastel colors, which often fill geometric elements set in a dreamy or surreal environment or space. It is the theme of space and architecture that appears repeatedly in the author's works - her inspirations include, for example, the interiors of art collectors, which she found in old magazines, as well as Japanese architecture and modernist American villas. She also perceives space metaphorically, explores the spaces of mind and associations - meanings are then offered to explore.

For Artmat, Andrea selected four drawings from her sketchbook, which she digitally processed. These form a series in which we can read different feelings and states of mind: anger, acceptance, hyperaction, or searching in the dark. Interpretations are open. Regardless of the "positivity" or "negativity" of the feeling, all the themes are processed in an amusing summary: a volcano eruption, several limbs, a dancing rabbit, a kiss. The series is thus a dance of emotions that Andrea tries to observe in herself and the surroundings at this specific time.

Education

2011-2012 Akademie umění,Slovenská republika  /Mgr.art./

2006-2010 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér grafiky I./ škola Jiřího Lindovského

2006-2010 Akademie umění,Slovenská republika, /Bc./

Ilustrations, publications, exhibitions and awards


Exhibitions
2019 LUSTR festival of illustration, Prague, Czech republic
2019 Ilustrace do Hradce! Fox Gallery, Hradec Králové, Czech republic
2019 Artiséme, charity auction and exhibition for Dolce Vita magazine & Eterle, Prague, Czech republic
2018 Designblok, prezentace v spolupráci s časopisem Dolce Vita & Eterle, Praha, Česká republika
2018 LUSTR festival ilustrace, Praha, Česká republika
2017 Jubilejní XV. Trienále Ex libris, Libeňský zámek, Praha, Česká republika
2017 XV. Trienále Ex libris, Chrudim, Česká republika
2016 Výstava grafiky, Café Lajka, Praha, Česká republika
2015 Young Art Show, Piešťany, Slovenská republika
2015  Samorosti,Experimentální prostor Nod, Praha
2015 Tisk_tah_plocha, Lajka, Praha
2015 Soudobá grafika ex libris, Galerie Vinohradská, Český rozhlas, Praha, Česká republika
2015 Výstava ateliéru Kreslírna, Potrvá, Praha, Česká republika
2014 CPC 2014, BBLA Gallery, Bohemian National Hall, New York, USA
2014   Young Art Show, Slovenská republika
2014   Trienále českého ex libris, Chrudim
2014 Samorosti, Experimentální prostor Nod-Roxy, Praha
2013 Clear Lake, University of Houston, USA
2013 17th International Print Biennial, City Art Gallery Varna, Bulharsko
2013 Young Art Show, Piešťany, Slovenská republika
2013 TheArt, výstava studentů a lektorů ateliéru Malování a kreslení, Praha
....