Anna Kyjovská

anna@stefanovicova.com
Instagram: @annamariafelicita
Web: stefanovicova.com

Anna Štefanovičová (*1996, Skalica) je studentka u prof. Vladimíra Skrepla na pražské AVU. Její díla se vyznačují značnou barevností, velkými kontrastními plochami a také výraznými motivy. Autorka se často inspiruje u vzdálenějších kultur, jejichž osobité ač do jisté míry naivní umění převádí do současné malby (I have never been in Thailand), či se opětovně vrhá na pole figurativní malby. Její figury jsou však znepokujující, záměrně znázorněné stylizovaně s neúměrnými poměry, disharmonií. Malby ukazující strnulé portréty malované s dětskou naivitou, nám však při bližším pohledu připomenou loutky nebo dětské hračky. Autorka s dětskými motivy pracovala například v sérii Šikula Revival, kde využila výtvarné techniky používané v dětských kroužcích, jako je skrumáž, muchláž, glazovaná keramika, vystřihovánky, či omalovánky. Zmíněná keramika není pro autorku ojedinělá a mnohdy vystavuje vedle malby také keramické objekty.

A právě při tvorbě díla do Artmatu pracovala Anna 3D rozměr krabičky, přičemž vytvořila  kamínky odkazující ke keramickému řemeslu, ale i upomínkovým předmětům z výletních míst. Vznikl tak jakýsi amulet - hmotný artefakt, se kterým můžeme navázat osobní vztah, dotýkat se ho a mít ho kdykoliv u sebe. Každý kamínek je originál a může na nás přenést jiné emoce či atmosféru.

Vzdělání

2016 + Akademie výtvarných umění v Praze – malba (Vladimír Skrepl)

2012–2016 Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín – malba

Stáže

2019 Stáž v Ateliéru fotografie 2, UMPRUM (Václav Jirásek)

2018 Stáž v Ateliéru hostujícího umělce (Simon Starling)

Samostatné výstavy

2019 Šikula revival, Temporary parapet, Bratislava

2014 Laktogeneze, Galerie výtvarného umění, Hodonín

Samostatné výstavy

2021 Trienále portrétu, Liptovská galéria PM Bohúňa, Liptovský Mikuláš

2019 Tomorrow I Will Take a Knife to Your Confidence, Galerie A.M. 180, Praha 2019 80’svoboda, GASK, Kutná Hora

2019 Stáří, Galerie Hraničář, Ústí nad Labem

2019 Vyvolať / Vyvolávať, Galéria Sumec, Bratislava

2018 Getting scouted, Art space Nov, Pardubice

Anna Štefanovičová (*1996, Skalica) is a student of Prof. Vladimír Skrepl at the Academy of Fine Arts in Prague. Her works are characterized by considerable colour, large contrasting surfaces and distinctive motifs. The artist is often inspired by more distant cultures, whose distinctive, though to some extent naive, art she translates into contemporary painting, or she once again plunges into the field of figurative painting. Her figures, however, are disconcerting, deliberately depicted in a stylized manner with disproportions and disharmony. The paintings showing stiff portraits painted with childlike naivety, however, remind us on closer inspection of puppets or children's toys. The artist has worked with children's motifs, for example, in the Šikula Revival series, where she used art techniques used in children's groups, such as scrunchies, flylage, glazed ceramics, cut-out books, or colouring books. The aforementioned ceramics are not unique to the artist and she often exhibits ceramic objects alongside her paintings.

While creating artpieces for Artmat, she was working with the 3D dimension of the box, creating stones referring to the ceramic craft, but also souvenirs from trips. The result is a kind of amulet - a material artefact that we can establish a personal relationship with, touch and carry with us at any time. Each stone is original and can convey a different emotion or atmosphere to us.

Education

2016 + Academy of Fine Arts in Prague - painting (Vladimír Skrepl)

2012-2016 Secondary School of Industry and Art, Hodonin - painting

Intership

2019 Internship in Photography Studio 2, UMPRUM (Václav Jirásek)

2018 Internship in the Studio of a Visiting Artist (Simon Starling)

Solo exhibitions

2019 Šikula revival, Temporary parapet, Bratislava

2014 Lactogenesis, Gallery of Fine Arts, Hodonín

Group exhibitions

2021 Portrait Triennial, Liptovská galéria PM Bohúňa, Liptovský Mikuláš

2019 Tomorrow I Will Take a Knife to Your Confidence, Galerie A.M. 180, Prague

2019 80'svoboda, GASK, Kutná Hora

2019 Old Age, Hraničář Gallery, Ústí nad Labem 2019 Invoke / Invoke, Sumec Gallery, Bratislava

2018 Getting scouted, Art space Nov, Pardubice