Anna Poubová

Anna Poubová je absolventkou studia na berlínské univerzitě umění a studentkou ateliéru Intermédia 2 na AVU v Praze. Věnuje se převážně fotografii a instalaci. Vystavovala v berlínských galeriích oqbo, v bance Investitionsbank v rámci ceny za fotografii roku 2020, ve Zlínské Photogether Gallery, v Bratislavě na OFF festivalu, v pražské galerii Vitríny Frýdlantská a dalších.

Berlin / dream
Stěhování se do západního velkoměsta je velká výzva a splněný sen. Život imigranta v takovém městě je ale často namísto snu vyplněný hlavně špatně placenou prací. Turistické cíle jsou jen dokola pozorované body z oken vlaků a autobusů hromadné dopravy. Fotografovala jsem takto během prvních let mého života v Berlíně jeho ulice a domy. Z tramvají, vlaků, autobusů a vagonů metra, na cestě z práce do školy, ze školy do práce a z práce domů. Některé měsíce bylo luxusem, když si člověk vyšetřil pár volných odpolední. Město orámované okýnkem vlaku má ale svoje kouzlo, stejně jako začátek života v něm, kdy se člověk těší z každého objeveného zákoutí. Fotografuji známé berlínské památky, náměstí i anonymní ulice - místo Berlína by klidně mohly být v Brně nebo v Klatovech. To místo je splněný sen. Alespoň navenek. Fotografie pochází z let 2016 - 2018.
Studium

Bibliografie

Výstavy, stáže, rezidence, realizace

Grafika

Anna Poubová is a graduate of the Berlin University of the Arts and a student of the Intermedia 2 studio at the Academy of Fine Arts in Prague. She works mainly with photography and installation. She has exhibited in Berlin's oqbo galleries, Investitionsbank as part of the 2020 Photography Prize, Zlín's Photogether Gallery, Bratislava's OFF Festival, Prague's Vitríny Frýdlantská gallery and others.

Berlin / dream
Moving to a western city is a great challenge and a dream come true. However, the life of an immigrant in such a city is often filled with low-paid work instead of a dream. Tourist destinations are just points of interest seen from the windows of trains and public transport buses. I photographed Berlin's streets and houses in this way during my first years in Berlin. From trams, trains, buses and subway cars, on the way from work to school, from school to work and from work to home. Some months it was a luxury to investigate a few free afternoons. But a city framed by a train window has its own charm, as does the beginning of life in it, when one enjoys every nook and cranny one discovers. I photograph Berlin's famous landmarks, squares and anonymous streets - instead of Berlin, they could easily be in Brno or Klatovy. That place is a dream come true. At least on the outside. The photos are from 2016 - 2018. 

Study

Bibliography

Exhibitions, interships, residencies, realizations

Graphics