Barbora Žižková

Instagram: @neobara

Web: www.neobara.com

Ilustrátorka Barbora Žižková alias neobara se ve své volné tvorbě zaměřuje především na cestopisnou knižní ilustraci. Ilustrovala například knihu Letuška z Economy od Petry Jirglová (2019), Stopařova průvodce zeměkoulí od Slávka Krále (2020) či Mexikopedii Evy Kubátové (2020). Inspiraci většinou čerpá z příběhů o cestách knižních autorů, ale i ze svých vlastních cestovatelských zážitků, neboť vedle ilustrování patří k Barbořiným vášním i cestování samotné. Mezi její oblíbené destinace a výtvarné inspirace se řadí Japonsko i další asijské země, kde ji oslovuje především lokální kultura a estetika. Její zájem o asijskou kulturu se rozhořel především v roce 2018, během něhož Barbora pracovala na výtvarných dobrovolnických projektech v Thajsku a Japonsku.

Spojení cestování a ilustrace se chce autorka věnovat i nadále, a to nejen prostřednictvím práce na dalších cestopisných publikacích, ale i v rámci přípravy vlastního kreativního cestopisného průvodce o Japonsku a japonské kultuře. “Japonsko je pro mě těžištěm zájmů už od samého začátku. Věnuji se zkoumání významu estetických a kulturních fenoménů a moc ráda bych všechny tyto znalosti předala lidem, které Japonsko přitahuje stejně jako mě.”

Při tvorbě knižních ilustrací pracuje Barbora ráda v úzkém spojení s autory, přičemž klade důraz na autorův příběh, jeho pocity a emoce, ze kterých její ilustrace vychází. Čtenářům se snaží zprostředkovat dojem, náladu a atmosféru daného místa nebo příběhu právě tak, jak ji vnímá sám autor.

Vzdělání

2013–2016   umělecká VOŠ Václav Hollar, obor interaktivní grafika

2008–2012   střední škola Michael s.r.o, obor grafika

Publikace

2021  
ilustrace cestopisu "Japonský občasník"

2020
ilustrace cestopisu "Bílý Afričan"
ilustrace průvodce "Mexikopedie"              
obálka knihy "Děti kreslí básničky!              
ilustrace cestopisu "Stopařův průvodce zeměkoulí"              ilustrace průvodce "Do světa bez cestovky"

2019
ilustrace cestopisu" Americká sprcha"
ilustrace cestopisu "Letuška z economy"
Kuchařka "Srdcem v kuchyni"

Časopisy

2021
ilustrace do časopisu Nový prostor

Výstavy

2021
výstava na ilustrátorském festivalu LUSTR

2020
solo výstava v galerii ARTRAFIKA

2019
výstava na festivalu ilustrace ARTRAFIKA - cena 1. místo

2017
výstava v papírnictví Kaš Mi Daš

2016
výstava v Cross Clubu s Free Art Friday Praha            
výstava absolvenské práce na lodi Cargo Gallery

The illustrator Barbora Žižková alias neobara focuses in her freelance work mainly on illustration of travel books. She illustrated, for example, the book Letuška z Economy (2019) from Petra Jirglová, Hitchhiker's guide to the globe (2020) from Slávek Král or Mexikopedie by Eva Kubátová (2020). She mostly draws inspiration from the writer's travel stories, but also from her own travel experiences, because in addition to illustrating, Barbora's passion is to travel. Her favorite destinations and artistic inspirations include Japan and other Asian countries, where she is mainly attracted by the local diverse culture and aesthetics. Her interest in Asian culture began in 2018, when Barbora worked on art voluntary projects in Thailand and Japan.

The author wants to continue to combine travel and illustration, not only by working on other travel publications, but also by preparing her own creative travel guide about Japan and Japanese culture. "Japan has been a focus of interest for me from the very beginning. I study the significance of aesthetic and cultural phenomena, and I would very much like to pass on all this knowledge to people who are as attracted to Japan as I am.”

Barbora enjoys working closely with the authors. In creating book illustrations she prefers the author's story, his/her feelings and emotions on which Barbora's illustration is based. It tries to convey the impression, mood and atmosphere of a given place or story just as the author himself perceives it.

Education

2013–2016 art college Václav Hollar, field of interactive graphics

2008–2012 secondary school Michael s.r.o, field of graphics

Books

2021
illustration of the travelogue "Japanese periodical"

2020
illustration of the travelogue "White African"
illustration of the guide "Mexico Medicine"
cover of the book "Children draw poems!
illustration of the travelogue "Hitchhiker's Guide to the Globe"     illustration of the guide "To the world without a travel"

2019
illustration of the travelogue "American Shower"             illustration of the travelogue "Stewardess from economy"             Cookbook "Heart in the kitchen"

Magazines

2021
illustrations for the magazine Nový prostor

Exhibitions

2021
exhibition at the LUSTR illustration festival

2020
solo exhibition in the ARTRAFIKA gallery

2019
exhibition at the illustration festival ARTRAFIKA - prize 1st place⭢ 2017 exhibition in stationery Kaš Mi Daš

2016
exhibition in Cross Club with Free Art Friday Prague            exhibition of graduate work on the ship Cargo Gallery