Ester Tajrychová

Instagram: @ester.etcetera

Ester Tajrychová vystudovala Ilustraci a grafiku na Fakultědesignu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Ve volné tvorběse věnuje výrobě razítek a práci s papírem na všechnyzpůsoby, často v kombinaci s různými grafickými technikami(v poslední době je to nejčastěji litografie).Nejvíce ji ve volné tvorbě a životě pálí téma našeho vztahu kplanetě a prostředí, ve kterém žijeme.

V sérii letních pohlednic pro Artmat autorka navázala nastarší soubor ilustrací věnovaný dobrodruhům malými menším. Léto je období smělé a ideální na výlety dovzdálených končin, neměli bychom ale zapomínat na to, ženení tak podstatné, jak daleko cestujeme, ale spíše co si“neseme s sebou“ a jak dobře se díváme kolem sebe. Paki známá krajina může stále těšit a překvapovat. A hvězdyse nikdy neomrzí. Ať jdete kamkoli, nezapomeňte kuráž azvědavost.

Vzdělání

2014–2017 
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeská univerzita v Plzni - Ilustrace a Grafika

2015/2016 
Studium na ESAD Orléans, Francie
Program Erasmus+, Freemovers

2011–2014 
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeská univerzita v Plzni, Mediální a didaktickáilustrace (BcA.)

2008–2011 
Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Filologie – Cizí jazyky pro komerční praxi

Pracovní zkušenosti

2020 Ilustrace knih
ČZU 77x jinak
Pohádky Z chlupaté deky – zatím nevydané
Spolupráce – Frame festival, Klimatická žaloba, Sametovéposvícení

2019 
výtvarné zpracování masek pro Extinction Rebellion
Sametové posvícení

červen 2018–červenec 2018 
Umělecká residence
Ilustrace a workshopy na téma básní J.J. Zmaje
OPEN A.i.R. Artist in Residence (DEPO 2015),
Plants AiR (Novi Sad 2021) Novi Sad, Srbsko

Květen–září 2017 
Školení a tvorba materiálu pro „brain-friendly“ vzdělávání
Malovaná – Milovaná abeceda
Erasmus+ Strategic Partnership, Wiednitz, Německo
2017 Ilustrace pro 5. díl učebnice hodnotového vzdělávání
„My jsme svět“, Škola Cyril Mooney

Výstavy

Kolektivní:
Grafika roku 2020
Sametka, Galerie Pod Kamennou žábou, České Budějovice(2019)

Samostatné:
Kdyby pandy mohly volit, nevolily by (Ježkovy voči, Praha,2019)
Nezlob (Plzeň, 2017)

Ester Tajrychová studied Illustration and Graphics at theLadislav Sutnar Faculty of design and art in Pilsen. Her workis dedicated to creation of stamps and work with paper inall possible ways, often combined with various graphictechniques – recently it is most often lithography. The theme,she most often deals with in her artworks and also in life, isthe planet and the environment in which we live.

For Artmat Ester created limited edition of four summerpostcards for Artmat, in which she followed up on an olderset of illustrations dedicated to little adventurers. Summeris a bold period and ideal for trips to distant places, but weshould not forget that it doesn’t matter how far we travel,but rather what we “carry with us” and how well can welook around. Then, even the well known landscape can stillsurprise us and brings the joy. And we will be never tiredof the stars. Wherever you go, don’t forget the courage andcuriosity.

Education

2014–2017 
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art
University of West Bohemia in Pilsen - Illustrations and Graphics

2015/2016 
Studied at ESAD Orléans, France
Erasmus + program, Freemovers

2011–2014 
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art
University of West Bohemia in Pilsen Media and didacticillustration (BcA.)

2008–2011 
Faculty of Arts, University of West Bohemia in Pilsen
Philology - Foreign languages for commercial practice

Work experience

2020 Illustration of books
CULS 77x different
Fairy tales From a furry blanket - not yet released
Collaboration - Frame festival, Climate action, Velvet Sanctification
2019 artistic processing of masks for Extinction Rebellio Velvet lighting

June 2018 – July 2018 Art Residence
Illustrations and workshops on the topic of poems by J.J. Zmaje
OPEN A.i.R. Artist in Residence (DEPO 2015)
Plants AiR (Novi Sad 2021), Novi Sad, Serbia

May – September 2017
Training and creation of material for friendly education
Painted - Beloved alphabet
Erasmus + Strategic Partnership, Wiednitz, Germany
2017 Illustration for the 5th part of the textbook of value education“We are the world,” Cyril Mooney School

Exhibitions

Collective:
Graphics of 2020
Velvet, Pod Kamennou žábou Gallery, České Budějovice(2019)

Solo:
If pandas could vote, they would not vote (Ježek’s, Prague,2019)
Nezlob (Pilsen, 2017)