Eva v roce 2012 absolvovala Fakultu výtvarných uměnív Brně, ateliér Environment pod vedením ak. mal.Vladimíra Merty a MgA. Barbory Klímové. Zúčastnila setaké zahraničních stáží na Islandu a studijního pobytu naAkademii výtvarných umění ve Varšavě. V současné doběpůsobí jako ilustrátorka (časopisy Živel, Čilichilli, FÚD, serverArtmap, nakladatelství Tribun aj.) a věnuje se také hudebním    projektům (např. No Fun at All in the House of Dolls). Pracujenejčastěji s malbou, risografií, či instalacemi propojujícímiilustraci a textil. Vytváří také autorské grafiky, komiksy avydala autorskou knihu Škůdci.

Její tvorba je známá především díky osobitým ilustracím,které jsou barvitým mixem odkazů na společenské problémy,klišé, boj dobra a zla i lidskou psychiku. Hrdinové, či spíšeoběti, jejích ilustrací se pohybují v hřištích plných černéhohumoru, jež jsou vystavěna na odkazech k popkultuře,dětství i feminismu. V bizarních kompozicích autorka ažkomiksovým způsobem rozehrává příběhy postav i jejichkonce - melancholické a znepokojivě familiární.

Vybrané výstavy

2020 
Myceliem, Off Format, BrnoToo Hot, Meetfactory, Galerie Kostka, Praha (solo)Beznadějné vyhlídky, Ponava, Brno (solo) 

2019 
Bartr, Patyolat // PRÓBAüzem, Budapest, MaďarskoFanzineist Vienna, zinefest and exhibition, Nordbahnhalle, Vienna, RakouskoVýjevy ze života světice, Jihlava (skupinová výstava)

2018 
Fetiše súčasnosti, Nitra, SK (skupinová výstava)Lustr, festival ilustrace, Praha

2017 
Skrytá místa, komiksové sympozium, Klatovy-Klenová
Lustr, festival ilustrace, PrahaFyzkultura, Galerie Sklepní scéna, Brno

2016 
EmoXIcon, Galerie Evoluční, Praha (s Martinem Cábem)
Lustr, festival ilustrace, PrahaLoneliness Happiness vol. 2, s Danielem Mailingem, festivalScénická žatva, Martin, SKHala Merina, audiovizuální performance, Trenčín, Slovensko
Besídka, Galerie Monomach, Brno (s Anetou Willertovou)Kresby, Gallerie 13, Ostrava

2015 
Loneliness, Hapiness, Galerie ART, Brno (s Danielem Majlingem)
Litr, trh nezávislých vydavatelství, W7, Olomouc (skupinová výstava)
Duck Fair, Avoid, Prague (festival performance)Kopřivy, Industra, Brno (kurátorský projekt Jana Karpíška)
A ty kosti zpívají..., Galerie0 Dé, Olomouc (pojízdná výstava v tramvaji)
Na Hranici, výstava česko-německého sympozia, GalerieŠkolská 28, Praha

2014
Swampland, Galerie Pussa, Pardubice (solo)
Creepy Crawlies, Galerie Mladých, Brno (samostatná výstava)

2013 
Zůstaneš tu sama, v posteli posypaný kytičkama, s P. Kantorovou, TIC, BrnoGalerie Myšina, výstava absolventů FaVU, BrnoPaula & Emily Show, s P. Kantorovou, Galerie Jeptiška, Olomouc
Chata, výstava skupiny ◊>≈, 3X3 Gallery, Liberec
Nevím jak dál, Galerie Díra, Školská, Praha (samostatná výstava)
JHB Foundation Royale, soundart house project, Brusel(video „Vozíčkář“)

Eva graduated from the Faculty of Fine Arts in Brno in2012, the Environment Studio under the guidance of ac.mal. Vladimír Merta and MgA. Barbora Klímová. She alsotook part in an internship abroad in Iceland and a studystay at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She currentlyworks as an illustrator (magazines Živel, Čilichilli, FÚD, theArtmap server, the Tribun publishing house, etc.) and sheis also involved in music projects (eg No Fun at All in theHouse of Dolls). She works mainly with painting, risography,or installations connecting illustrations and textiles. Shealso creates original graphics, comics and has published anauthor’s book Pests.

Her work is known mainly for its illustrations, which are acolorful mix of links to social problems, clichés, the struggleof good and evil and the human psyche. The heroes, orrather the victims, of her illustrations move in playgroundsfull of black humor, which are built on references to popculture, childhood and feminism. In bizarre compositions,the author tells stories based on their end in a comic way -melancholic and disturbingly familiar.

Selected exhibitions

2020
Myceliem, Off Format, BrnoToo Hot, Meetfactory, Galerie Kostka, Prague (solo)Hopeless prospects, Ponava, Brno (solo)

2019
Bartr, Patyolat // PRÓBAüzem, Budapest, HU
Fanzineist Vienna, zinefest and exhibition, Nordbahnhalle,Vienna, AT
Scenes from the Life of a Saint, Oblastní galerie Vysočiny vJihlavě
2018 
The Fetishes of Today, Nitra, SK (group exhibition)
Lustr, illustration festival, Prague

2017 
Hidden Places, comic symposium, Klatovy-Klenová
Lustr, illustration festival, Prague
Fyzkultura, Galerie Sklepní scéna, Brno

2016
EmoXIcon, Galerie Evoluční, Prague (with Martin Cáb)
Lustr, illustration festival, Prague
Loneliness Happiness vol. 2, with Daniel Maijling, festival
Scénická žatva, Martin, SK
Hala Merina, audiovisual performance, Trenčín, SK
Besídka, Galerie Monomach, Brno (with Aneta Willert)
Kresby, Gallerie 13, Ostrava

2015 
Loneliness, Hapiness, Galerie ART, Brno (with Daniel Majling)
Litr, trh nezávislých vydavatelství, W7, Olomouc (group exhibition)
Duck Fair, Avoid, Prague (festival performance)
Nettles, Industra, Brno (curatorial project of Jan Karpíšek)
And the bones sing..., Galerie0 Dé, Olomouc (mobile exhibition in tram)
Na Hranici, exhibition of the Czech-German symposium, GalerieŠkolská 28, Prague

2014
Swampland, Galerie Pussa, Pardubice (solo exhibition)
Creepy Crawlies, Galerie Mladých, Brno (solo exhibition) 

2013 
You will be left alone, in bed sprinkled with flowers, with P. Kantor, TIC, Brno
Galerie Myšina, exhibition of graduates, FaVU, Brno
Paula & Emily Show, with P. Kantor, Galerie Jeptiška, Olomouc
Chata, exhibiton og the group ◊>≈, 3X3 Gallery, Liberec
I don’t know how to keep going, Galerie Díra, Školská, Prague (solo exhibition)
JHB Foundation Royale, soundart house project, Brussels (video „Vozíčkář“)