Hana Grodlová Sommerová

Instagram: @sommerova.hana

Hana je studentkou v malířském ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze. V malbě pracuje s lehkou a měkkou stoupou tuše. Jako protipól kontinuálně vznikají ručně komponované fotografie. Nazývá je „Fotokoláže“ a vybrala z nich edici pro humpolecký Artmat. Námětem jsou pohledy do interiérů, krajiny a zátiší, v kterých autorka vizuálně mapuje svůj okolní prostor, čerpá z něj a vytváří vlastní definici zvoleného motivu. Vzniká tak polo-abstraktní výjev, jehož základem je věcné pozorování v dialogu s vnitřním barvitým vnímáním. Hana se snaží vystihnout charakter místa a proměnit ho ve více či méně patrné modifikaci. Ve fotce překrývá a doplňuje záběr vystříhanými tvary z barevných papírů. Ty korespondují ale zároveň i nabourávají realitu. Okno překrývá papírová žaluzie, kuchyňská linka se zrcadlí ve fialové lince, z truhlíku vykvétá nový plochý květ muškátu. Téma změny se vztahuje k danému prostoru, vychází z jeho každodenního chodu, obyčejnosti a opakování výjevů.

Vzdělání

2016–dosud
Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malby 1 / Robert Šalanda a Lukáš Machalický)

2021 
Stáž v Ateliéru Textilu / Jitka Škopová, UMPRUM

2018 Stáž v Ateliéru grafiky / Dalibor Smutný, AVU

2012–2016 
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín (obor Malba a ilustrace)

Výstavy

2022 
Ostrost smyslů, Galerie Toyen, Praha

2021 
Znít v průhledu, Digitální galerie Vyšeart, Vyšehrad, PrahaLetní plenér, Oblastní galerie Vysočiny, JihlavaOKLULÁR, Galerie Nonstrop, JihlavaSpokojený pozorovatel, Naugallery, Praha

2020 
One painting is one painting, Holešovická šachta, PrahaGalerie SPZ, PARALLEL VIENNA, VídeňSoučet, odečet, rozdíl, společně s Eliškou Hanuš, Ateliér Síň, Telč

2019 
Grafika roku, Obecní dům, PrahaKolčavice a Kolasice, Malá galerie UMPRUM – NIKA , Praha

2018 
Umění je jen jedno!!!, Kampus Hybernská, PrahaKomín, Galerie Industra, Brno

Hana is a student in the painting studio at the Academy of Fine Arts in Prague. In painting she works with light and soft ink. As a counterpoint, she continuously creates hand-composed photographs. She calls them "Photocollages" and has selected an edition of them for Artmat in Humpolec. The subjects are views of interiors, landscapes and still lifes, in which the artist visually maps her surrounding space, drawing from it and creating her own definition of the chosen motif. The result is a semi-abstract scene based on factual observation in dialogue with an inner colourful perception. Hana tries to capture the character of the place and transform it into a more or less noticeable modification. In the photo she overlaps and completes the shot with cut out shapes from coloured papers. These correspond to but at the same time disturb reality. A window is covered by a paper blind, the kitchen mirrors the purple line, a new flat flower of a geranium blooms from a pot. The theme of change relates to the space, based on its everyday running, the ordinariness and repetition of scenes.

Education

2016-present
Academy of Fine Arts in Prague (Painting Studio 1 / Robert Šalanda and Lukáš Machalický)

2021 
Internship at the Textile Studio / Jitka Škopová, UMPRUM

2018 
Internship in the Graphic Art Studio / Dalibor Smutný, Academy of Fine Arts, Prague

2012-2016 
Secondary School of Arts and Crafts Jihlava-Helenín (Painting and Illustration)

Exhibitions

2022 
Sharpness of the Senses, Toyen Gallery, Prague

2021 
Sound in Perspective, Digital Gallery Vyšeart, Vyšehrad, PragueSummer Plein Air, Regional Gallery of Highlands, JihlavaOKLULAR, Nonstrop Gallery, JihlavaSatisfied Observer, Naugallery, Prague

2020 
One painting is one painting, Holešovická shaft, PragueSPZ Gallery, PARALLEL VIENNA, Vienna Sum, subtraction, difference, together with Eliška Hanuš, Atelier Síň, Telč

2019 
Graphics of the Year, Municipal House, PragueKolčavice and Kolasice, Small Gallery UMPRUM - NIKA , Prague

2018 
Art is only one!!!, Kampus Hybernská, PragueChimney, Industra Gallery, Brno