Jindřiška Jonešová

Jindřiška se ve své tvorbě zabývá vztahem civilizace a přírody, který se snaží vyjádřit různými způsoby, vždy však víceméně realistickým zpodobněním. Oblíbila si techniku linorytu, tvořeného metodou postupného odrývání barevných vrstev. Schopnost jemnosti a zároveň specifičnost a odlišnost od jiných technik je pro Jindřišku zajímavým momentem linorytu, díky kterému se k němu ráda vrací.

Díla, která autorka vytvořila pro Artmat, navazují na sérii holubích portrétů, zkoumajících přírodu a zvířata ve městě. Holubi se dokonale přizpůsobili umělému prostředí a soužití s člověkem. Jindřiška zde zobrazuje jejich struktury peří. To je při bližším pohledu překvapivě barevné a může evokovat i cosi odlišného – proud vody, kůru stromu, atd. Je to hra přírodního řádu, chaosu a tvarů. Rozdílnosti a podobnosti, možná náhodné, možná ne… Zkoumá je, jejich prolínání, jak spolu souzní. Holubí peří při velkém zvětšení přechází téměř v abstrakci.

Vzdělání

2020 – dosud
ateliér Malba 1 (MgA Robert Šalanda) AVU

2019 – stáž 
v ateliéru Komiks a ilustrace pro děti (doc MA. Barbara Šalamounová) FDU ZČU

2016 – 2020
ateliér Grafika 1 (doc. Dalibor Smutný) AVU

2012 – 2016
Střední umělecká škola grafická v Jihlavě (obor Grafický design)

Skupinové výstavy

2022
Grafika roku 2021 - Karolinum

2021
Grafika roku 2020 - Císařská konírna

2020
Doba trvanlivosti - Respirium HAMU

2020
One Painting Is One Painting - Holešovická Šachta

2020
Grafika roku 2019 - Obecní dům

2019
Prostory grafického myšlení - Galerie Hollar

2016 
TOP 40 Young Package - Mladý obal

Ocenění

2021
Nominace na ceny Grafiky roku 2020- na Cenu za tisk z výšky, speciální ceny za grafické techniky

2020
Nominace na ceny Grafiky roku 2019 - na Hlavní cenu v kategorii C/B – malý formát studentská práce 

2016Výběr do TOP 40 prací v mezinárodní soutěži v obalovém designu: „Young Package - Mladý obal“

Jindřiška's work deals with the relationship between civilization and nature, which she tries to express in various ways, but always in a more or less realistic way. She is fond of the technique of linocut, created by the method of gradually rubbing off layers of colour. The ability to be subtle and at the same time specific and different from other techniques is an interesting moment of linocut for Jindřiška, which makes her like to return to it.

The works she has created for Artmat follow a series of pigeon portraits exploring nature and animals in the city. Pigeons have adapted perfectly to their artificial environment and coexistence with humans. Here, Jindřiška depicts their feather structures. This is surprisingly colourful on closer inspection and can evoke something different - a stream of water, the bark of a tree, etc. It is a play of natural order, chaos and shapes. Differences and similarities, perhaps accidental, perhaps not... He explores them, their intermingling, how they fit together. The pigeon feathers, at high magnification, almost become abstractions.

Education

2020 – present
studio Painting 1 (MgA Robert Šalanda) AVU

2019
internship in the studio of Comics and Illustration for Children (doc MA. Barbara Šalamounová) FDU ZČU

2016 – 2020
studio Graphics 1 (doc. Dalibor Smutný) AVU

2012 – 2016
graphic art high school in Jihlava (major Graphic Design)

Group exhibitions

2022
Graphics of the Year 2021 - Karolinum

2021
Graphics of the Year 2020 - Imperial Stables

2020
Durability - HAMU Respirium

2020
One Painting Is One Painting - Holešovická Šachta

2020
Graphic of the Year 2019 - Municipal House

2019 Spaces of Graphic Thinking - Hollar Gallery

2016
TOP 40 Young Package - Young Package

Awards

2021
Nominations for the Graphics of the Year Awards 2020- for the Printing from Above Award, special awards for graphic techniques

2020
Nomination for the Graphics of the Year Awards 2019 - for the Main Prize in the category C/B - small format student work 

2016Selection to the TOP 40 works in the international competition in packaging design: 'Young Package'