Klára Zahrádková

Klára absolvovala studium v Ateliéru ilustrace
a grafiky na pražské UMPRUM a roční stáž na UDK Berlin v ateliéru Henninga Wagenbretha. Věnuje se ilustraci a grafickému designu, ale také autorské knize a komiksu. Ilustrovala řadu knih, například ​​Slunečnice aneb Rukověť malého zahrádkáře a její autorská kniha Kůň a had byla oceněna v soutěži Nejkrásnější kniha roku v kategorii Bibliofilie a autorské práce (3. místo). Jako grafička a výtvarnice spolupracuje s českou experimentální hudební scénou. Spolu s Alžbětou Zemanovou, Jakubem Plachým
a Zuzanou Bramborovou vedou Xao - knihkupectví a galerii v Praze na Krymské ulici, které se zaměřuje na obrazovou knihu, současnou ilustraci a komiks.

Pro Artmat vytvořila Klára autorský komiks tištěný na sítotisku v limitovaném počtu kusů. Celý příběh byl inspirován sloganem “S cigaretom nisi sam“, což byl nápis na chorvatských cigaretách York umístěný na krabičkách tam, kde dnes najdeme varování o vlivu kouření na zdraví. Tento slogan Kláru inspiroval k vytvoření příběhu o osamělém muži, který se přátelí s mouchou, cigaretami a cigaretovým kouřem. Samotný papír, na kterém je komiks natištěn, má evokovat cigaretové papíry umístěné na krabičkách. Po jeho dokončení autorka skoncovala s kouřením.

 onkubator.com/klara-zahradkova

Autorské knihy a komiksy: Kůň a had (Baobab a Xao), Jumping Things (Kuš!), Násilné recepty bez krve (s Hansem Lichtenwagnerem), Návody k použití Aroma souznění One OneZ oceli a větru (Kudla press) Tygr Přání ke svatbě Královny krásy Malesterne Kůže kožešina trofej lasička fretka kuna otazník Jaro

Ilustrace: 
Jiří Dvořák: Slunečnice aneb Rukověť malého zahradníka (Baobab)
Květoslava Podhradská: Povídání u povidel (Kher)
Dagmar Urbánková: Mazel a tajemství lesa (pro film Mazel)
Studium

Bibliografie

Výstavy, stáže, rezidence, realizace

Grafika

Klára graduated from the Illustration and Graphic Design Studio at the UMPRUM in Prague and completed a one-year internship at UDK Berlin in the studio of Henning Wagenbreth. She works in illustration and graphic design, but also in author's books and comics. She has illustrated a number of books, for example Sunflowers - Handbook of a Little Gardener and her author's book Horse and Snake was awarded in the competition The Most Beautiful Book of the Year in the category Bibliophilia and Author's Works (3rd place). As a graphic designer and artist she collaborates with the Czech experimental music scene. Together with Alžběta Zemanová, Jakub Plachý and Zuzana Bramborová she runs Xao - a bookstore and gallery in Prague on Krymská Street, which focuses on picture books, contemporary illustration and comics.

For Artmat, Klára has created an original comic book printed on silkscreen in a limited number of pieces. The whole story was inspired by the slogan "You are not alone with cigarette", which was the inscription on Croatian York cigarettes placed on the packs where today we find warnings about the health effects of smoking. This slogan inspired Klara to create a story about a lonely man who befriends a fly, cigarettes and cigarette smoke. The very paper on which the comic is printed is meant to evoke cigarette papers placed on packs. After its completion, the artist quit smoking. 

onkubator.com/klara-zahradkova

Author's books and comics: The Horse and the Snake (Baobab and Xao), Jumping Things (Kush!), Violent Recipes Without Blood (with Hans Lichtenwagner), User manualsThe Aroma of Harmony One One Of Steel and Wind (Kudla press)Tiger Wedding Wishes Beauty Queens Malesterne Leather fur trophy weasel ferret marten question mark Spring

Illustration: 
Jiří Dvořák: Sunflowers, or The Little Gardener's Handbook (Baobab)
Květoslava Podhradská: Chatting at the Powidels (Kher)
Dagmar Urbánková: Mazel and the Mystery of the Forest (for the film Mazel)

Study

Bibliography

Exhibitions, interships, residencies, realizations

Graphics