Kristina Fingerlandová

Kristina Fingerlandová je absolventkou bakalářského i magisterského programu v Ateliéru ilustrace na pražské UMPRUM. Během studií absolvovala také stáž v Ateliéru sochy a rok studovala malbu na pražské AVU. V posledních letech aktivně vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách (z posledních galerie Kostka 2022, galerie Jelení 2021). Během studia také vytvořila řadu autorských knih, mezi něž patří: O Hynkovi, Post Mortem či Oikos. Velké pozornosti se dostalo i její bakalářské práci Metanoia, v rámci níž vytvořila sérii secondhandových mikin s ručně vyšívanou aplikovanou ilustrací, jež odkazovaly ke kritice fast fashion, konzumerismu a dalším palčivým problémům současnosti. Zájem o rukodělnost, ilustraci, vzájemnost, textilní průmysl i materiály, se propisuje jejími díly a instalacemi nadále. V sérii ilustrací, které připravila pro Artmat se odráží také zájem o psychohygienu, zpomalení života, který je v současnosti hnán přemírou tlaku na výkonnost práce. Autorka k sérii dodává:

Bezčasí růstu

Zrod života tlení

Vtělení ducha

Oddenky se derou vpřed

Pomalu ale jistě

Lístky se vybalují ze svých kokonů

Protahují se vstříc Tobě

Jakoby říkali Zastav se

Odpočiň si

Studium

UMPRUM, ilustrace a grafika u J. Horvátha (2014 — 2021)

Akademie výtvarných umění v Praze, malba 3 u J. Bolfa (2019 — 2020)

Vyšší odborná škola grafická, obor knižní grafika (2012 —2014)

TF Univerzity Karlovy, Dějiny umění (2011 — 2012)

Bibliografie

Oikos (2020 — 2021) — rodinná kronika s fantazijními prvky, diplomová práce na UMPRUM,  iluminovaný manuskript

Abrahám a Lot (2018), Babky (2019), Bum Bum Tydlidum (2019) — ilustrace knih pro nakladatelství Meander

Hobit (2018) — kolektivní fascikl v ateliéru ilustrace a grafiky, UMPRUM, ofset

Kick boxing (2018) — autorská komiksová kniha ze sportovního prostředí, UMPRUM, digitální tisk

Post Mortem (2017) — autorská obrazová kniha o putování posmrtným životem, UMPRUM, sítotisk

Výborný časopis (2017) — šéfredakce, autorské texty, obálka, plakáty a ilustrace do ateliérového časopisu ilustrace a grafiky UMPRUM, ofset
...

Výstavy, stáže, rezidence, realizace

UmMuralArt — malba muralu ve vyloučené lokalitě s J. Bachoríkem, pořádá Galerie hl. m. Prahy (Praha 2022)

Dvorní asistentka velké sestry Miry — samostatná výstava, galerie Kostka (Praha, 2022), kur. T. Jindrová

Oikos —  samostatná výstava, galerie Jelení (Praha, 2021), kur. Eva Koťátková

Mlází — kolektivní výstava, galerie Dukla (Ostrava, 2021), kur. Š. Zahálková

Tide of Softness — kolektivní výstava, galerie Pragovka (Praha, 2021), kur. V. ČechováFamily Business — výstava diplomové práce na festivalu Tabook (Tábor, 2021), kur. T. a J. Horváthovi

Homestaging — kolektivní výstava (Praha, 2021), kur. L. Michnová

Clueless Agency: Every Offbeat Step, Every Footprint Left  — kolektivní výstava kolektivu PGS v rámci UFF (Uničov, 2021), kur. O. Pavlíček a M. Maláč

Beata, součást doprovodného programu festivalu PAF (Olomouc, 2020), kur. N. Klajbanová

Vzdoruj jako les, kolektivní výstava pod záštitou Institutu úzkosti a Are (Les u Dobrouče, 2020), kur. E. Jeřábková

Kinda Human, knihkupectví Page five, samostatná výstava (Praha, 2020), kur. K. Akai

Softshell, samostatná výstava, Entrance Gallery (Praha, 2020), kur. V. Čechová

Těla jsou vystavena posměchu, když nemají boty — workshop a happening s Institutem úzkosti ve spolku Jako doma (Praha, 2019)

Spectators Disease — ateliérová výstava Malba 3 AVU, Polansky Gallery a Holešovická šachta (Praha, 2019), kur. J. Jansa

Follow Me Or Dont, kolektivní výstava, Galerie Jiří Švestka (Praha, 2019), kur. L. Nykl

Nejisté obzory, kolektivní výstava, festival Nultá generace (Jihlava, 2019), kur. V. Čechová

Easy Peasy Lemon Squeezy , kolektivní výstava, Garage Gallery (Praha, 2019), T. Kurečka a N. Kubíková

Soft Objects, kolektivní výstava Dům umění (Ústí nad Labem, 2019), kur. V. Janoščík a M. Johnová

The Hills Have Eyes, kolektivní výstava A.M. 180 kolektiv, Hot Dock Project Gallery (Bratislava, 2019), kur. J. Hošek a N. Timková

Metanoia 0.1, série upcyklačních workshopů v galeriích (Jelení, DUUL, UMPRUM, Vzletná, Swap Prague, Nultá generace, …) (2019)

Metanoia, dobročinná aukce sedmi upcyklovaných mikin reagujících na problémy současnosti, Designblok (Praha, 2018)

The Difference of Who You Are And Who You Want To Be Is What You Do, site specific výstava, Automatické mlýny (Pardubice, 2018)

rezidence s Offcity, workshopy upcyklace a spravování textilu, Automatické mlýny (Pardubice, 2018)

Nas Ne Dagoniat, kolektivní výstava bakalářských prací UMPRUM (Praha, 2018)

kolektivní výstava Litografie v Městské knihovně (Praha, 2017), kur. J. Hubatková
...

Grafika

Bezčasí růstu — série grafik pro Artmat (2022)

osvětová kampaň pro Organizaci na pomoc uprchlíkům (2022)

plakáty pro hudební klub Ankali (2018 — 2021)

obálka a ilustrace do měsíčníku Hobulet (2021)

vizuální styl pro Zažít město jinak (2020)

logo pro módní značku Isolated Bunny (2020)

logo pro módní značku VSL (2020)

vizuální styl pro projekt Swap Prague (2019)

infografika pro projekt Textile Mountain (2019)

ilustrace pro časopis Host (2017)

ilustrace pro časopis Psí víno (2017)

Kristina Fingerlandová is a graduate of the BA and MA programmes at the Illustration Studio at the UMPRUM in Prague. During her studies, she also completed an internship at the Sculpture Studio and studied painting for a year at the Academy of Fine Arts in Prague. In recent years, she has been actively exhibiting in solo and collective exhibitions (most recently at Kostka 2022 Gallery, Prague and Jelení 2021 Gallery, Prague). During her studies she also created a number of books, including O Hynkovi, Post Mortem and Oikos. Her bachelor thesis Metanoia, in which she created a series of secondhand sweatshirts with hand-embroidered applied illustrations that referenced critiques of fast fashion, consumerism, and other pressing contemporary issues, received a great deal of attention. An interest in handmade, illustration, reciprocity, textiles and materials continues to permeate her works and installations. The series of illustrations she has prepared for Artmat also reflects an interest in psycho-hygiene, the slowing down of life, which is currently driven by the pressure to perform at work. The artist adds to the series:

The Timelessness of Growth

The Birth of Life Thawing

The Incarnation of the Spirit

The rhizomes moving forward

Slowly but surely

The petals unfurl from their cocoons

Stretching towards you

As if to say 

Stop 

Take a break 

Study

UMPRUM, illustration and graphic design under J. Horváth (2014 - 2021)

Academy of Fine Arts in Prague, painting 3 with J. Bolf (2019 - 2020)

Higher Vocational School of Graphic Arts, Book Graphics (2012 -2014) 

Charles University, Art History (2011 - 2012) 

Bibliography

Oikos (2020 - 2021) - family chronicle with fantasy elements, diploma thesis at UMPRUM, illuminated manuscript

Abraham and Lot (2018), Grandmothers (2019), Bum Bum Tydlidum (2019) - book illustrations for Meander publishing house

The Hobbit (2018) - collective fascicle in the studio of illustration and graphics, UMPRUM, offset

Kick boxing (2018) - author's comic book from sports environment, UMPRUM, digital print

Post Mortem (2017) - author's picture book about wandering through the afterlife, UMPRUM, screen printing

Excellent Magazine (2017) - editor-in-chief, author's texts, cover, posters and illustrations for the studio magazine of illustration and graphics UMPRUM, offset
...

Exhibitions, interships, residencies, realizations

UmMuralArt - painting a mural in an excluded locality with J. Bachorík, organized by Galerie hl. Prague (Prague 2022)

Big Sister Mira's Court Assistant - solo exhibition, Kostka Gallery (Prague, 2022), curated by T. Jindrová

Oikos - solo exhibition, Jelení Gallery (Prague, 2021), curated by Eva Kot'átková

Mlází - collective exhibition, Dukla Gallery (Ostrava, 2021), curated by Š. Zahálková

Tide of Softness - collective exhibition, Pragovka Gallery (Prague, 2021), curated by V. ČechováFamily Business - exhibition of diploma work at the Tabook Festival (Tábor, 2021), curated by T. and J. Horváth

Homestaging - collective exhibition (Prague, 2021), curated by L. Michnová

Clueless Agency: Every Offbeat Step, Every Footprint Left - collective exhibition of the PGS collective at the UFF (Uničov, 2021), curated by O. Pavlíček and M. Maláč

Beata, part of the accompanying programme of the PAF festival (Olomouc, 2020), curated by O. N. Klajbanová

Defy like a forest, collective exhibition under the auspices of the Institute of Anxiety and Are (Les u Dobrouče, 2020), curated by E. Jeřábková

Kinda Human, Page five bookstore, solo exhibition (Prague, 2020), curated by K. Akai

Softshell, solo exhibition, Entrance Gallery (Prague, 2020), curated by V. Čechová

Bodies are exposed to ridicule when they don't have shoes - workshop and happening with the Institute of Anxiety at Jako doma (Prague, 2019)

Spectators Disease - studio exhibition Painting 3 AVU, Polansky Gallery and Holešovická shaft (Prague, 2019), curated by J. Jansa
Follow Me Or Dont, collective exhibition, Jiří Švestka Gallery (Prague, 2019), curated by L. Nykl

Uncertain Horizons, collective exhibition, Zero Generation Festival (Jihlava, 2019), curated by V. Čechová

Easy Peasy Lemon Squeezy , collective exhibition, Garage Gallery (Prague, 2019), T. Kurečka and N. Kubíková 

Soft Objects, collective exhibition House of Art (Ústí nad Labem, 2019), curated by V. Janoščík and M. Johnová

The Hills Have Eyes, collective exhibition A.M. 180 collective, Hot Dock Project Gallery (Bratislava, 2019), curated by J. Hošek and N. Timková

Metanoia 0.1, a series of upcycling workshops in galleries (Jelení, DUUL, UMPRUM, Vzletná, Swap Prague, Zero Generation, ...) (2019)

Metanoia, charity auction of seven upcycled sweatshirts responding to contemporary issues, Designblok (Prague, 2018)

The Difference of Who You Are And Who You Want To Be Is What You Do, site specific exhibition, Automatické mlýny (Pardubice, 2018)

Residency with Offcity, workshops on upcycling and textile management, Automatic Mills (Pardubice, 2018)

Nas Ne Dagoniat, collective exhibition of bachelor works at UMPRUM (Prague, 2018)

collective exhibition Lithography at the Municipal Library (Prague, 2017), curated by J. Hubatková
...

Graphics

Timeless Growth - series of prints for Artmat (2022)

Awareness campaign for Refugee Aid (2022)

posters for Ankali music club (2018 - 2021)

cover and illustrations for the monthly magazine Hobulet (2021)

visual style for Experience the City Differently (2020)

logo for fashion brand Isolated Bunny (2020)

logo for fashion brand VSL (2020)