Lukáš Kania

instagram: @lukas.kania

Lukáš absolvoval v ateliéru Aleše Hudečka na SUŠ v Ostravě, nyní žije
a působí v Praze. Ve své tvorbě se věnuje převážně abstraktní malbě, ke které si vytvořil dva stěžejní přístupy. Ten první pracuje se složitou, vypočítanou modulací, která se soustředí na řemeslnou kvalitu; ten druhý je opačného charakteru a staví na náhodě, překvapení a akci. Pro Kaniovu tvorbu je důležitý materiál a unikátní vztahy, či struktury, které díky němu mohou vzniknout bez plné kontroly autora. Jeho často velkoformátová plátna jsou plná kontrastů, expresivních tahů, temných ploch, nánosů barev, vystupujících struktur, ale i klidných poloh evokujících koncentraci a minimalismus. Pro Artmat autor vytvořil série abstraktních motivů. Jejich základem jsou velké archy, z nichž autor vyřezával jednotlivé momenty; karty fungují jako svébytný artefakt s různými „kazy“ v rámci nedokonalého pravoúhlého tvaru, ořezu, neúplnosti v ploše s cílem vymanit se vůči prefabrikované, mechanizované uměle vytvořené produkci, na kterou neustále narážíme
v konzumem zahlcené době. Série se pokouší vymanit z instantního mechanismu výroby „umění“ a představit rukodělnou práci. Do budoucnosti chce autor téma rozvést a zahrnout do něj také prostředky jako barva a podklad pro úplnost konceptu. Jednotlivé karty jsou obraz velkého archu, fraktál, který se v práci autora objevuje opakovaně
a upomíná se touto sérií. Karty se dohromady spojí v jeden velký obrazec,
z něhož byly vyřezány.Studium

Bibliografie

Výstavy, stáže, rezidence, realizace

Grafika

Lukáš graduated from the studio of Aleš Hudeček at the Academy of Performing Arts in Ostrava, now he lives and works in Prague. His work is mostly abstract painting, to which he has developed two main approaches. The first one works with complex, calculated modulation that focuses on craft quality; the second one is of the opposite nature and builds on chance, surprise and action. What is important to Kania's work is the material and the unique relationships or structures that can emerge through it without the full control of the artist. His often large-scale canvases are full of contrasts, expressive strokes, dark areas, layers of colour, protruding structures, but also quiet positions evoking concentration and minimalism.For Artmat, the artist created a series of abstract motifs. They are based on large sheets from which the artist has cut out individual moments; the cards function as a kind of artefact with various 'blemishes' within the imperfect rectangular shape, cropping, incompleteness in the surface in order to break free from the prefabricated, mechanised artificial production we constantly encounter in a consumerism-ridden age. The series attempts to break out of the instantaneous mechanism of producing "art" and present handmade work. For the future, the artist wants to expand on the theme and include resources such as paint and substrate to complete the concept. The individual cards are an image of a large sheet, a fractal that appears repeatedly in the artist's work and is recalled by this series. The cards come together to form one large pattern from which they were cut.

Study

Bibliography

Exhibitions, interships, residencies, realizations

Graphics