Kateřina vystudovala akademii výtvarných umění v Praze. Diplomovala v ateliéru Josefa Bolfa, dříve studovala také
v ateliéru Michaela Rittsteina, Jiřího Sopka a Roberta Šalandy. Absolvovala studijní stáž na FBAUP v Portugalsku a pracovní
stáž v Berlíně u Roberta Barty. Autorka je zastoupena galerií DoubleQGallery se sídlem v Hong Kongu a Budapešti. Ve své tvorbě mapuje Kateřina lidskou potřebu přivlastňování.
Její důkladné pozorování rozprostírá svět náhod, myšlenek, emocí a ukotvení v čase a prostoru. Věnuje se objevování přírody
a v ní neživých i živých předmětů, které si odnáší jako talismany. Pro její tvorbu je typická kresebnost, se kterou pracuje na nenašepsované plátno, druhá poloha je více maliřsky hmotná a expresivní. Petr Vaňous její tvorbu popisuje takto: Kateřina Ondrušková se profiluje jako výrazná spontánní a esenciální malířka. Námětové zdroje pro své obrazy nachází
v přírodních rámcích (např. zahrady)
a přírodních procesech (růst, květenství, dozrávání). Její malířský rukopis přijímá tuto
vitalitu a stává se jejím paralelním projevem. Pro obrazy Kateřiny Ondruškové je charakteristická čistá, uvolněná
barevnost, expresivní rukopis a redukce námětu na znak, či znakovou strukturu. Ale je to především samotná radost
z malby, z pocitu, že lze vizuálně a přitom nepopisně zaznamenat pohyb emoce
a podržet ji tak mimo uplývající
čas, co činí autorčinu tvorbu tak vitální.
Pro Artmat jsme vybraly šest děl, které vystihují vícero poloh tvorby Kateřiny Ondruškové, díky čemuž si divák udělá uceleňejší představu o koncepci autorčiny práce.

Samostatné výstavy:
2021 Umění v ulicích, Okno Lenky Millerove, Praha
2020 Speedart dating, Ex post gallery, Praha2020 OKO, Kavárna pod Lipami, Praha
2019 Nikdy už ho nevrátím na místo jeho nalezení,Galerie
Mladí a Neklidní, Praha
2019 Sune Dean,Galerie Zámek, Zlín
2019 Nejkrásnější věk, AVU, Praha
2016 Fog, Galerie u cesty, Šarovy2017Sanseviera– 356 UKG, Praha
2016 Here be flowers,Galerie Baila, Uherské Hradiště
2015 Černá je barva, Klášterní kaple, Napajedla

Skupinové výstavy:
2022 Soft, Hidden, Exposed, Doubleqgallery, Hongkong
2021 XY_now, Q_now, Q Contemporary, Budapest
2021 Mégethos 28, Kmapus hybernská, Praha
2021 NO-GO, Kampus Hybernská, Praha
2021 TA MALBA, Trafo Gallery, Praha
2020 Spring flowers, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
2019 Těžba hlušiny, Galerie Atrium, Praha
2019 Soft shackle knot, Photoport Gallery, Bratislava
2018 Systém emocí, Galerie Monomach, Brno
2018 Prostřeno, Galerie Mladí a Neklidní, Praha
2017 FLAT, Gallery Rés da Rua, Porto, Portugal
2016 Freeze Frame, kavárna Portál, Uherské Hradiště
2015 Světlo ve tmě, Studio ALTA, Praha
2015 POKOJE, Praha
2014 Těsně vedle, Galerie Josefa Lieslera, Kadaň
2013 Zimní kompost, Galerie Art Atak, Praha
2012 Malířské symposium Svátek Bláznů,Veselí nad Moravou
2011 TOGETHER, kavárna Portál, Uherské Hradiště


Studium

Bibliografie

Výstavy, stáže, rezidence, realizaceGrafika


Kateřina graduated from the Academy of Fine Arts in Prague. She graduated in the studio of Josef Bolf, and previously studied in the studios of Michael Rittstein, Jiří Sopek and Robert Šalanda. She completed a study internship at FBAUP in Portugal and a work internship in Berlin with Robert
Barta. The artist is represented by DoubleQGallery based in Hong Kong and Budapest. Kateřina’s work explores the human need for appropriation. Her thorough observation spans a world of coincidences, thoughts, emotions and anchoring in time and space. She is dedicated to discovering
nature and the inanimate and animate objects in it, which she takes away as talismans. She works, characteristically with drawing on raw canvas, the latter position being more painterly material and expressive. Petr Vaňous describes her work as follows: Kateřina Ondrušková profiles herself as an expressive spontaneous and essential painter. She finds the sources for her paintings
in natural frames (e.g. gardens) and natural processes (growth, flowering, ripening). Her painting manuscript embraces this vitality and becomes a parallel manifestation of it. Kateřina Ondrušková’s paintings are characterized by a clean, relaxed colour palette, expressive handwriting and
a reduction of the subject to a sign or sign structure. But above all, it is the sheer joy of painting, the feeling that one can visually yet non-descriptively record the movement of
an emotion and thus hold it beyond the passage of time, that makes the artist’s work so vital.
For Artmat, we have selected six works that represent multiple positions of Kateřina Ondrušková’s work, which will give the viewer a better idea of the concept of the artist’s
work.

Solo exhibitions:
2021 Art in the Streets, Lenka Miller’s Window, Prague
2020 Speedart dating, Ex post gallery, Prague
2020 OKO, Kavárna pod Lipami, Prague
2019 I’ll never return him to the place where he was
found,Young and Restless Gallery, Prague
2019 Sune Dean,Zámek Gallery, Zlín
2019 The Most Beautiful Age, AVU, Prague
2016 Fog, Galerie u cesty, Šarovy2017Sanseviera- 356 UKG, Prague
2016 Here be flowers,Galerie Baila, Uherské Hradiště
2015 Black is the Colour, Monastery Chapel, Napajedla

Group exhibitions:
2022 Soft, Hidden, Exposed, Doubleqgallery, Hong Kong
2021 XY_now, Q_now, Q Contemporary, Budapest
2021 Mégethos 28, Kmapus hybernská, Prague
2021 NO-GO, Kampus Hybernská, Prague2021 TA MALBA, Trafo Gallery, Prague
2020 Spring flowers, Regional Gallery of Fine Arts in Zlín
2019 Mining tailings, Atrium Gallery, Prague
2019 Soft shackle knot, Photoport Gallery, Bratislava
2018 System of Emotions, Monomach Gallery, Brno
2018 Prostřeno, Young and Restless Gallery, Prague
2017 FLAT, Gallery Rés da Rua, Porto, Portugal
2016 Freeze Frame, Cafe Portal, Uherské Hradiště
2015 Light in the Dark, Studio ALTA, Prague
2015 POKOJE, Prague
2014 Right Next Door, Josef Liesler Gallery, Kadan
2013 Winter Compost, Art Atak Gallery, Prague
2012 Painting Symposium Feast of Fools,Veselí nad Moravou
2011 TOGETHER, Cafe Portal, Uherské Hradiště

Study

Bibliography

Exhibitions, interships, residencies, realizations

Graphics