Marie Ladrová

Marie Ladrová se již mnoho let zabývá jakýmsi podhoubím - svým vlastním, ale i tím co je pod povrchem země a věcí,
které ji přitahují. Výsadní technikou umělkyně je akvarel, jehož technologii
a výrazové možnosti rozvíjí osobitou
cestou. Vyrábí si vlastní barvy, pracuje
s netradičními formáty, analytickými studiemi i abstraktními kompozicemi.
Velkoformátové akvarely jsou volně inspirované plenérovými studiemi konkrétních krajin či plodnic (hub), nebo vlastními sny. Abstraktní varianty souvisejí s hlubokou mytologií a fascinací světem pod povrchem. Mezi její další ústřední téma patří krajiny, které maluje převážně
v plenéru, při cestách nejen českou krajinou. Autorka je dlouholetou pedagožkou a v současnosti se specializuje především na výuku akvarelu. Spolupracuje s několika organizacemi: ateliér Praga prima, Dům tří přání,
Národní galerie v Praze a také pořádá soukromé kurzy ve svém ateliéru.
Pro Artmat vytvořila dvě série mini děl. První série je ochranný amulet z troudnatce - Druhá série jsou akvarely - věštící kartičky namalované přírodními barvivy.

AMULET
Tento amulet je vyroben z choroše Troudnatce kopytovitého,
ze kterého se v dřívějších dobách vyráběly čepice,vesty či kabelky. Většinou se tato technologie používala na Valašsku a
na Chodsku, odkud pochází stuha se symbolem Chodů...Má léčivé schopnosti,ochraňuje...Nechť ti štěstí přinese!

Studium:

Akademie výtvarných umění, obor intermediální ateliér Milana
Knížáka (2012)
Stáž FAMU, obor režie
SUPŠ v Českém Krumlově, obor kamenosochařství (2001)

Studium


Bibliografie

Výstavy, stáže, rezidence, realizaceGrafika


For many years, Marie Ladrová has been dealing with a. kind of spawn - her own, but also with what is beneath
the surface of the earth and the things that attract her. She works mostly with the technique of aquarelle, whose technology and expressive possibilities she develops in
her own way. She produces her own colors, works with non-traditional formats, analytical studies and abstract compositions. Large-format watercolors are loosely inspired by open-air studies of specific landscapes or fruiting bodies
(mushrooms), or her own dreams. Abstract variants are related to deep mythology and fascination with the world underneath the surface. Her other frequent theme includes
landscapes, which she paints mainly in the open air and when traveling not only through the Czech landscape. The
author is a long-term pedagogue and currently specializes mainly in teaching aquarelle. She collaborates with several
organizations: the Praga prima studio, the House of Three Wishes, the National Gallery in Prague and also organizes private courses in her studio. She created two series of mini artworks for Artmat summer
edition 2020. The first series is a protective amulet made ofpolypore, the second series are watercolors - fortune telling
cards painted with natural colours.

AMULET
This amulet is made of the polypore called Troudnatec kopytovitý, from which hats, vests and handbags were made in earlier times. This technology was mostly used in
Wallachia and Chodsko, where the ribbon with it ́s symbol comes from. It has healing abilities, it protects ... May it bring
you happiness!

Study:
Academy of Fine Arts, intermediate studio of Milan Knížák (2012)
FAMU internship, field of directing
SUPŠ in Český Krumlov, branch of stone sculpture (2001)

Study


Bibliography


Exhibitions, interships, residencies, realizations


Graphics