MgA. Tereza Nesládková  (*1990)

Email: t.nesladkova@gmail.com
Instagram: tereza__nesladkova

Absolventka ateliéru Vizuální design na FUD v Ústí nad Labem a ateliéru Kresba a grafika na FaVU v Brně. Během studií autorka absolvovala stáže v Polsku a Portugalsku, kde se věnovala hlavně grafickým technikám. Tereze je vlastní vyjadřování pomocí kresby a kolážovitý způsob práce. Ráda vytrhává věci z jejich kontextu, spojuje různé obrazy dohromady a tím vytváří nové významy. Nekonečnou vizuální studnicí je pak pro autorku internet, ale také mýtická, snová obrazotvornost. V její tvorbě se taktéž promítá záliba v kýči, absurditě, popkultuře, psychedelické estetice a grafickém designu. Pohybuje se po osách nízké a vysoké kultury, její
práce osciluje mezi intimitou a excentričností.

Pro zimní edici Artmatu vybrala kresby, které byly součástí její diplomové práce s názvem Spiritual Spectacle. Do mihotavého pozadí vytvořeného velkým množstvím vrstev olejového pastelu vyryla kresby o hledání pocitu pospolitosti v těkavé a informacemi přesycené době, kde jsou duchovní symboly využívané jako merch, pocit vykořeněnosti se schovává za cynismem, kde úzkost z přílišného individualismu vyvolává touhu po přesahu. V autorky práci se odráží samotná podoba současné neospirituality - tedy jakýsi duchovní koktejl, někdy až bizarní eklekticismus.

V kresbách se často objevuje opakující se symbolika - kořeny či žíly, kruh, oko, dlaně, had a podobně. Jsou to univerzální symboly pro vhled, transformaci, svázanost s přírodou, prožívání, celistvost a kolektivnost. To celé kombinuje nebo staví do protipólu s obrazovým materiálem nalezeným na internetu. Zkoumá pohyb v prostředí mezi plytkým bezmyšlenkovitým ezoterismem na jedné straně a despektem k duchovním hodnotám v racionální euroamerické době zaměřené na bdělý stav jako na ten jediný správný na straně druhé. Slovo racionální je přitom velkým paradoxem, neboď tato realita je již úspěšně rozmělněná, fluidní a nelogická. Autorku zajímá neospiritualita ovlivněná popkulturou. Zajímá ji duchovní hledání jako možná forma terapie pro generaci „anxiety is the new black“.

Série pro Artmat obsahuje osm kreseb.

Vzdělání

2017 - 2019 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, ateliér Kresba a grafika

2012 - 2016 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, ateliér Vizuální design

2007 - 2011 Střední umělecká škola Václava Hollara v Praze

stáže
2/2017 - 7/2017 studijní pobyt v Portugalsku - Universidade de Porto, Drawing studio
9/2014 - 2/2015 studijní pobyt v Polsku - Kazimierz Pułaski Universita, Printing studio

Ilustrace, publikace, výstavy a ocenění

A graduate of the Visual Design Studio at FUD in Ústí nad Labem and the Drawing and Graphics Studio at FaVU in Brno. During her studies, the author completed internships in Poland and Portugal, where she focused mainly on graphics techniques. Tereza likes to express herself through drawing and a collage-like way of working. She likes to rip things out of their context, connect different images together and create new meanings. She finds endless visual inspiration on the internet, but also in mythical, dreamy imagination. Her work also reflects a passion for kitsch, absurdity, pop culture, psychedelic aesthetics and graphic design. It moves along the axes of low and high culture, oscillates between intimacy and eccentricity.

For the winter edition of Artmat, she chose drawings that were part of her diploma thesis entitled The Spiritual Spectacle. To a shimmering background created by a large number of layers of oil pastel she engraved drawings about the search for a sense of togetherness in a volatile and information-saturated time, where spiritual symbols are used as merch, a sense of uprooting is hidden behind cynicism, where the anxiety of excessive individualism evokes a desire for transcendence. The author's work reflects the very form of contemporary neospirituality - a kind of spiritual cocktail, sometimes even bizarre eclecticism.

Recurring symbolism often appears in the drawings - roots or veins, circle, eye, palms, snake etc. They are universal symbols for insight, transformation, connection with nature, experience, wholeness and collectivity. She combines it or contrasts all this with visual material found on the Internet. It examines the movement in the environment between shallow, thoughtless esotericism on the one hand and contempt for spiritual values in the rational Euro-American age, focused on the waking state as the only right one. The word rational is a great paradox, because this reality is already successfully dismantled, fluid and illogical. The author is interested in neospirituality influenced by pop culture. She is interested in the spiritual search as a possible form of therapy for the generation of "anxiety is the new black".

The series for Artmat contains eight drawings.

Education

2017 - 2019 Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, drawing and graphics studio

2012 - 2016 Faculty of Art and Design UJEP in Ústí nad Labem, Visual Design Studio

2007 - 2011 Václav Hollar Secondary School of Art in Prague

stages
2/2017 - 7/2017 study stay in Portugal - Universidade de Porto, Drawing studio
9/2014 - 2/2015 study stay in Poland - Kazimierz Pułaski University, printing studio
More about this source textSource text required for additional translation information

Ilustrations, publications, exhibitions and awards