Šárka Janeba

Šárka Janeba zakončovala svá studia na brněnské FAVU v ateliéru malířství u Vasila Artamonova. Po čase života v různých městech se vrátila na rodnou Vysočinu. V současnosti pracuje pro 8smičku – humpoleckou zónu pro umění a věnuje se vlastní tvorbě. Spolu s Jakubem Janebou tvoří kreativní duo. Pod značkou hyjé ateliér vzniká keramika, sítotisk i knihy.  V malbách s oblibou zachycuje všední náměty, denní záznamy, běžné situace a výjevy ze života na venkově.

Pro Artmat připravila sérii První jaro zahrady – několik semínek a několik kvítí. Vlastní zahradu si přála a teď ji má. Sázení semínek je pro ni dobrodružstvím a vzrostlé rostliny odměnou, zázrakem. Zahradu chápe jako tvůrčí prostor obohacený o vůně, přirozenost a náhodu.

Autorské knihy

Cesta domů (2018)

Dějiny hudby – klasika (2022)

Vzdělání

2018 – 2019
Fakulta Výtvarných Umění VUT v Brně (FAVU) – Ateliér malířství 1 (Vasil Artamonov)

2017 – 2018
Fakulta Výtvarných Umění VUT v Brně (FAVU) – Ateliér fotografie (Ivars Gravlejs)

2014 – 2017
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta: Výtvarná a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání

2010 – 2014 
Střední pedagogická škola Litomyšl – Předškolní a mimoškolní pedagogika

Samostatné výstavy

2022
AKLIMATIZACE „ty zajdi pro dřevo, já dojdu pro vodu“ – Galerie města Blanska

2021mezi poli – Ponava Brno

2020
Ukradené výhledy – Síň rodáků, Jimramov

2019
Normálně to změříš – Galerie T, Hradec KrálovéOkolí - diplomová práce – Galerie OFF/FORMÁT, Brno

2017
Žijeme v tom – bakalářská práce – Galerie T, Hradec Králové

Skupinové výstavy

2021
NA HOUBY!, Horácká galerie, Nové Město na Moravě 

2020
TECHNO–COLOR, OGV – Alternativa, Jihlava 
Fonetika barvy – Industra, Brno

2019
#favu - Diplomanti FAVU, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Relativizace, Kulturní a řemeslný prostor ZNAK, Praha

2017
MOŽNÉ JE VŠECHNO – písmo – kniha – další, Galerie Automat, Hradec Králové
RESUME 4, Galerie T, Hradec Králové
IMPLEMENTY, Galerie T, Hradec Králové

2016
Out-siders, Galerie T, Hradec Králové
Modelové situace, Galerie T, Hradec Králové
Pohyblivý portrét, Galerie T, Hradec Králové
RESUME 3, Galerie T, Hradec Králové
Za svobodna – Šárka Pelikánová

Šárka Janeba (Pelikánová) finished her studies at the Brno Academy of Fine Arts in the painting studio of Vasil Artamonov. After living in various cities, she returned to her native Vysočina. Nowadays she works for 8smička - zone for Art in Humpolec and devotes herself to her own work. Together with Jakub Janeba she forms a creative duo. Under the brand hyjé atelier they create ceramics, screen printing and books. In his paintings he likes to capture everyday subjects, daily records, common situations and scenes from rural life.

For Artmat she has prepared the series First Spring of the Garden - a few seeds and a few flowers. She wished for her own garden and now she has one. Planting seeds is an adventure for her and the plants that have grown are a reward, a miracle. She sees the garden as a creative space enriched by scents, nature and chance.

Author's books

2012 — 2015
Academy of Arts, Architecture and Design, Prague

2007 — 2012
Academy of Fine Arts in Bratislava

2003 — 2007
School of Applied Art in Košice

Ilustrations, publications, exhibitions and awards

The Way Home (2018)

A History of Music - Classics (2022)

Education

2018 - 2019
Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology (FAVU) 
- Painting Studio 1 (Vasil Artamonov)

2017 - 2018
Faculty of Fine Arts of Brno BUT (FAVU) 
- Studio of Photography (Ivars Gravlejs)

2014 - 2017
University of Hradec Kralove, Faculty of Education: 
Art and Music Culture with a focus on Education

2010 - 2014 
Secondary Pedagogical School Litomyšl - Pre-school and out-of-school pedagogy

Solo exhibitions

2022 
ACLIMATIZATION "you go get wood, I'll get water" - Gallery of Blansko

2021 
between the fields - Ponava Brno

2020 
Stolen Views - Hall of Natives, Jimramov

2019 
Normally You Measure It - Gallery T, Hradec Králové
Surroundings - diploma thesis - OFF/FORMÁT Gallery, Brno

2017 
We live in it - bachelor thesis - Gallery T, Hradec Králové

Group exhibitions

2021 
TO THE HILLS!, Horácká galerie, Nové Město na Moravě 

2020 
TECHNO-COLOR, OGV - Alternativa, Jihlava 
Phonetics of Colour - Industra, Brno

2019 
#favu - Graduates of FAVU, House of Lords of Kunštát, Brno
Relativization, ZNAK cultural and craft space, Prague

2017 
EVERYTHING IS POSSIBLE - writing - book - more, Automat Gallery, Hradec Králové
RESUME 4, Gallery T, Hradec Králové
IMPLEMENTS, Galerie T, Hradec Králové

2016
Out-siders, Galerie T, Hradec Králové
Model situations, Galerie T, Hradec Králové
Moving portrait, Gallery T, Hradec Králové
RESUME 3, Gallery T, Hradec Králové
Maidenhood - Šárka Pelikánová