Tomáš Zahrádka

Instagram: @tadyjetom

Tomáš Zahrádka vystudoval konzervatoř a následně autorské herectví u profesora Ivana Vyskočila na DAMU. V roce 2012 napsal dětskou knihu Dědeček, která vyšla pod nakladatelstvím Meander.  

Tomáš učil děti kreslit komiksy, vytvářet animované filmy a zpracovávat příběhy pamětníků pomocí komiksu na základních školách pro projekt Post Bellum. Před lety založil skupinu Urban Sketchers Prague, která propojuje lidi se zájmem o kreslení a objevování Prahy. Tomáš je také zakladatelem neziskového projektu Knihovny věcí v Kampusu Hybernská v Praze. Autor uvádí, že ve všech projektech je tentýž a nad vším přemýšlí obdobně.

Ve své tvorbě se Tomáš snaží více postihnout daný příběh, než samotné řemeslo kresby - “Při každém komiksu, co jsem kreslil, jsem si říkal, že jsem si měl najít někoho šikovnějšího, kdo by to za mě vyrobil. Hrozně se v tom pokaždé plácám. Vždycky to kreslím co nejrychleji, abych neztratil trpělivost, pak na to dlouho koukám a snažím se poznat, jestli už to je „něco“, abych to mohl odevzdat. Hodně věcí dělám digitálně, ale snažím se nedělat moc kroky nazpátek, i když vím, že bych mohl. Spíš to furt dokola opravuju, protože jsem zvyklej, že to musím opravovat, abych se o tom něco dozvěděl. “

Tomáš má rád, když není jeho tvorba příliš doslovná. “Naschvál si to komplikuju, abych se nepřistihl, že už jsem obsáhl nějaký styl. Vždycky se to snažím osekat na co nejmenší možnou formu, abych dovolil všem si o tom myslet, co chtěj. Často se to dá i otočit vzhůru nohama a někdy to je dokonce lepší. “

Tomáš si dovolil živit se kreslením a přemýšlením o věcech, které se toho dotýkají - fascinuje ho to. Současně si nemyslí, že by všichni  lidi na světě měli kreslit, ale má za to, že by každý měl mít něco, kdy se na chvilku zastaví, i kdyby třeba opravoval hodinky nebo přešíval kalhoty a nechal všechno ostatní být.

Tomáš Zahrádka graduated from the conservatory and subsequently authorial acting with Professor Ivan Vyskočil at DAMU. In 2012, he wrote the children's book Dědeček, which was published by Meander Publishing.

Tomas taught children to draw comics, create animated films and process the stories of contemporary witnesses using comics in primary schools for the Post Bellum project. Years ago, he founded the group Urban Sketchers Prague, which connects people interested in drawing and discovering Prague. Tomáš is also the founder of the non-profit project Library of Things on the Hybernská Campus in Prague. The author states that he is the same in all the projects and thinks similarly about everything.

In his work, Tomáš tries to capture the story more than the craft of drawing itself — „With every comic I drew, I thought I should have found someone more skilful to make it for me. I slog through it each time. I always draw it as quickly as possible so as not to lose patience, then I look at it for a long time and try to know if it's „something“ already in order to hand it over. I do a lot of things digitally, but I try not to take too many steps back, even though I know that I could. I'm rather fixing it all the time, because I'm used to having to fix it to find out something about it.“

Tomas likes it when his work is not too literal. „I complicate it intentionally, so as not to catch myself that I have already covered a style. I always try to cut it off to the smallest possible form to allow everyone to think about it whatever they want. It can often be turned upside down and sometimes it is even better."

Tomas allowed himself to make a living by drawing and thinking about things that concern it - he is fascinated by it. At the same time, he doesn't think that all the people in the world should draw, but he believes that everyone should have something to stop for a while, even if they fix watches or sew their pants, and leave everything else to be.