Veronika Jílková

Veronika Jílková vystudovala obor Herectví a autorskátvorba na pražské DAMU a obor Výtvarná výchova proSŠ na Pedf UK. Ve své výtvarné tvorbě se Veronika věnujepřevážně ilustracím (Hliněný tygr -Argo, Nezahrada - RenéVaněk - Mezera, Stařec a moře - Tympanum, Medaile zavytrvalost - Mezera) a volné malbě a grafice. Její díla jsouprotkána přírodními a také ženskými motivy, opakujícími seliniemi jakožto symboly určité energizující stopy ztrácejícíse v nedohlednu. Mezi techniky, které Veronika ve svétvorbě nejčastěji používá patří linoryt, kresba pastely čiklasická malba. Krom kresby a malby se Veronika věnujetaké performance, přičemž ji můžete vidět na Módníchpřehlídkách s Kolouchovým snem a občasně spolupracuje suměleckou skupinou die Früchte.

Veroniky umělecká tvorba však nekončí jen u výtvarna.Jako vystudovaná herečka hrála v mnohých divadlech adivadelních spolcích (Black light theatre ATC, Divadlomarionet, Teatro negro de Praga - zájezdy s představenímFaust - Argentina, Columbia, Ecuador, SAN Salvador,Nikaragua, Španělsko ), založila Divadelní školu Tyl ataké vystupuje v kapelách La Mimoza a WOOD Do (experimentální performativni band)

Pro letní edici Artmat Veronika připravila leporelo Manini ačerný les, které představuje autorský příběh malého hrdiny.K inspiraci vytvořit příběh hrdiny Veronika uvádí: „Jednudobu na mě pořád vypadávaly příspěvky s Putinem - Putin smedvědem, Putin s jelenem, Putin na skále. Přepadla měchuť najít si svého opravdového hrdinu! A objevil se Manini,je sice malý až malinkatý, ale jeho touhu po objevovánínezastraší ani noční les. Nebojí se ani obrovského vlka a jehomodřiny a škrábance jsou opravdové!” 

Veronika Jílková studied Acting at DAMU in Prague and ArtEducation for Secondary Schools at Charles University. Inher artistic work, Veronika focuses mainly on illustrations(Clay Tiger - Argo, Nezahrada - René Vaněk - Mezera, OldMan and the Sea - Tympanum, Medal for Perseverance- Mezera), free painting and graphics. Her artworks areinterwoven with natural as well as feminine motifs, repeatinglines as symbols of a certain energizing trace disappearinginto the distance. Among the techniques that Veronikamost often uses in her work are linocut, pastel drawingand classical painting. In addition to drawing and painting,

Veronika is also involved in performance, and you cansee her at Fashion Shows with Kolouch’s Dream and sheoccasionally collaborates with the art group die Früchte. Asa graduated actress, she has performed in many theatersand theater associations (Black light theater ATC, MarionetteTheater, Teatro negro de Praga - tours with performancesFaust - Argentina, Columbia, Ecuador, SAN Salvador,Nicaragua, Spain), founded the Tyl Theater School andalso performs in the bands La Mimoza and WOOD Do(experimental performative band).

For the summer edition of Artmat, Veronika prepared folderbook „Manini and the Black Forest“, which presents theauthor’s story of a little hero. Veronika says about inspirationfor the story: “For a while, I had Facebook full of posts withPutin - Putin with a bear, Putin with a deer, Putin on a rock,and so on. I wanted to find my real hero! And then Manini appeared, small and tiny. His desire to discover is notintimidated by the night forest. He is not afraid of a hugewolf and his bruises and scratches are real!”