Vít Čechmánek (1987)

“Autorovi je vlastní umělecký zásah pohybující se na pomezí sochy
a architektonické studie, který v sobě obsahuje skrytou perspektivu
a nadsázku. Objekty počítají s interakcí
s divákem. Expandují do prostoru, který se stává jejich integrovanou součástí. Vít svými intervencemi vymezuje nové, širší území významového i hmotného působení. Vytváří bezpečné zóny, surrealistické krajiny, vnitřní světy,
prostory kam se může ledacos schovat či odevzdat, objekty, které může divák obsadit. Pracuje citlivě s náhodnými
procesy v rámci vlastních prožitků
a emocí. Divák se tak dostává do situací, které otevírají nové výhledy, perspektivy.
Dílo je tak často pouze prostředek, skrze který se autor pokouší divákovi zpřístupnit iluzi své vnitřní vize. Tématy
jeho prací je rozhled, snaha o něj, umění ho vidět, prostor, pohyb a lidé. Romantický návrat nebo naopak únik, jehož vnímání neustále osciluje mezi závažností a upřímnou potřebou, nám ilustruje autorskou intimní situaci. Může
také snadno vzniknout pouze grimasa jako dobová tendence a přetvářka, což závisí na našem posuzování významu
autonomie, vztahu k objektivitě, nebo definici pravé podstaty jeho děl.
S ohledem na vědomý dialog se světem vnitřní a vnější povahy a osobní přístup autora pak můžeme danou situaci pojmout jako úvahu nad vztahem intimity, pod kterouspadá schopnost osobního prožitku.” (text: Edita Štrajtová)

Vít Čechmánek vystudoval sochařství na pražském UMPRUM a prostorovou tvorbu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ve svém díle se zabývá často tématy jako je vztahobjektu k prostoru, interakce
a způsob prožívání uměleckého
díla divákem. Jeho instalace jsou obvykle velkoformátové, pracují architektonicky
s prostorem, vyplňují ho a hrají si
s percepcí. Důležitý je prostor uvnitř
a venku, jejich vztahy, prolínání
a schopnost měnit perspektivu viděného. Z Vítovy tvorby jsme pro Artmat vybraly fotografie z cyklu V ateliéru, které vznikly v roce 2017 a dotýkají se autorova přemýšlení o principech jeho práce, ale
i samotného principu sochařství.
Z artefaktů, které se nacházely v sochařově ateliéru tak vznikly
nové objekty, každý s vlastním předobrazem - nový prostor, který předtím neexistoval.Studium

Bibliografie

Výstavy, stáže, rezidence, realizace

Grafika

“The author’s own artistic intervention is on the borderline between sculpture and architectural study, which contains
hidden perspective and exaggeration. The objects count on interaction with the viewer. They expand into a space
that becomes an integrated part of them. Through his interventions, Vít defines a new, wider territory of meaning
and material action. He creates safe zones, surreal landscapes, inner worlds, spaces where anything can be hidden or given away, objects that the viewer can occupy. He works sensitively with contingent processes within his own experiences and emotions. In this way, the viewer gets into
situations that open up new perspectives. The work is thus often only a means through which the artist attempts to
make the illusion of his inner vision accessible to the viewer. The themes of his works are perspective, the pursuit of it, the
art of seeing it, space, movement and people. A romantic return or, on the contrary, an escape, whose perception
constantly oscillates between seriousness and sincere need, illustrates for us the author’s intimate situation. It can also
easily emerge as a mere grimace, as a period tendency and an affectation, which depends on our assessment of the
meaning of autonomy, the relationship to objectivity, or the definition of the true nature of his works. With regard to
the conscious dialogue with the world of inner and outer nature and the personal approach of the author, we can then
conceive of the situation as a reflection on the relationship of intimacy, under which falls the capacity for personal
experience.” (text: Edita Štrajtová)

Vít Čechmánek studied sculpture at UMPRUM in Prague and spatial design at Tomáš Bat’a University in Zlín. His
work often deals with themes such as the relationship between object and space, interaction and the way the viewer experiences the artwork. His installations are usually large-scale, working architecturally with space, filling it and
playing with perception. Important is the space inside and outside, their relationships, intermingling and the ability to change the perspective of what is seen. From Vít’s work, we have selected photographs from the In the Studio series for Artmat, which were taken in 2017 and touch on the artist’s thinking about the principles of his work, as well as the
principle of sculpture itself. The artefacts that were in the sculptor’s studio thus became new objects, each with its
own preimage - a new space that did not exist before.

Study

Bibliography

Exhibitions, interships, residencies, realizations

Graphics