Zuzana Veselá

Web: www.tatianakarpova.com

Zuzana Veselá je studentka Institutu tvůrčí fotografie vOpavě a kromě studia pracuje v lifestylových magazínech,pro které nejen píše články, ale také fotí. Ve své volnéfotografické tvorbě se věnuje převážně portrétní a reportážnífotografii. To můžeme pozorovat i na cyklu Fantasma, zakterý získala v roce 2018 čestné uznání od Divadelníhoústavu a jehož část jsme vybrali pro edici do Artmatu.

Soubor v primární rovině zachycuje herce, jejíž vzhled čitalent Zuzanu upoutal a které se snažila zachytit v momentujejich naprostého odevzdání. Každý z portrétovaných je vsouladu se zátiším, které interpretuje jejich osobnost. Proedici do Artmatu jsme vybrali šest z těchto zátiší, kterékrásně fungují i samostatně jakožto zobrazení klasickéhozátiší v netradiční aranži.

Zuzana Veselá is a student at the Institute of CreativePhotography in Opava and, in addition to her studies, sheworks in lifestyle magazines, for which she not only writesarticles, but also takes photos. In her freelance photographicwork, she focuses mainly on portrait and reportagephotography. This can also be observed in the Phantasmcycle, for which she received an honorable mention from theTheater Institute in 2018, and part of which we selected forthe Artmat edition.

At the primary level, the cycle captures actors whoseappearance or talent attracted Zuzana and whom they triedto capture at the moment of their complete surrender. Eachof the portrayed is in accordance with the still life, which isinterpreted by their personality. For the Artmat edition, wehave chosen six of these still lifes, which work on their ownas an depiction of still life in a non-traditional arrangement.