Multimediální umělkyně (socha, objekty, videa). Studovala knižní vazbu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a sochařství a intermediální tvorbu na pražské Akademii výtvarných umění. Pohybuje se napříč spektrem tvorby, edukace a osvěty, všechny aktivity se však týkají vztahu člověka k environmentální problematice, udržitelnému způsobu vývoje okolního světa a zlepšení prostředí jak vnějšího, tak vnitřního - psychického. Vnímá úzkou propojenost vnitřních procesů a jejich vztah k ovlivňování okolního světa. Její tvorba reaguje na současný život v otevřenosti, neurčitosti, křehkosti a tajemství a předkládá příběh života, včetně komunitních projektů, aktivismu, ale zároveň pradávných mýtů a vnitřní spirituality. Zachováním přírodních procesů a života se také často zabývají její site-specific instalace nebo objekty. Ve své tvorbě ekologií a udržitelností vyjadřuje nejen ochranitelskými motivy, vztahující se k přírodě, ale rovněž k ženám a jejich potřebám, a v neposlední řadě vnímá ekologii jako způsob mezilidské komunikace.  Založila webovou platformu Artbiom.cz a ekobuňku AVU a umělecké studio Lůno v Praze, kde se propojuje udržitelný design, umění a péče o duši.

Pro projekt autorka vytvořila ilustrovaný triptych karet a motivů vulvy na ručně vyráběném recyklovaném papíře se semínky zeleniny. Dílo pracuje s tématikou lásky/sexuality, ekologie/ekosexuality a svým způsobem problematizuje udržitelný růst jako takový. Není cestou k udržitelnému rozvoji především prostý respekt, láska, soužití s přírodou a pěstování s respektem k celku? V autorských kresbách a grafickém zpracování karet se tak objevují především odkazy na přírodní procesy protkané jónickou symbolikou a všeobjímající plodivou silou. Autorka nachází silnou paralelu v sexuálním aktu, rozmnožování, rostlinnou říší a naším chováním k ní. Odkazuje tím na potřebu mezidruhového respektu a snaží se podpořit zdravou osvětu na poli erotiky, ekologie a chápání sebe sama, či opravdových motivů našich činů. Dlouhodobě se zabývá pozorováním tenké hranice mezi dobrou vůlí a násilím - stinným nevědomým chováním predátorské přirozenosti lidství. Grafické zpracování karet připomínající oltář nebo výkladové karty je prací ukrajinské autorky Maryny Nikolchevy. Dalších rozměrů může dílo nabýt také zasazením papírové “vulvy” se semínky zeleniny do zeminy - metaforickým aktem plození, jehož strůjcem může být kdokoliv z nás.  

Multimedia artist (sculpture, objects, video). She studied bookbinding at Ladislav Sutnar’s Faculty of Art and Design at the University of Western Bohemia in Pilsen and sculpture and intermedia art at the Academy of Fine Arts in Prague (AVU). This multimedia artist embraces creation, education and consciousness raising, though her works concern how humanity relates to green issues, sustainable methods of development of the surrounding world and improvement of the environment, both external and internal/mental. She sees a close link between internal processes and their relationship to external impacts. Her work responds to modern life through openness, indeterminacy, fragility and mystery and presents life, including community projects, activism, ancient myths and inner spirituality. Her site--specific installations or objects also often explore the treatment of natural processes and life. In her ecology and sustainability work, she expresses not only protective motives related to nature, but also to women and their needs, and last but not least, she views ecology as a way of interpersonal communication. She set up the web platform Artbiom.cz and the eco-‑booth at AVU and the Lůno art studio in Prague, where she combines sustainable design, art and care for the soul.

For the project, the artist created an illustrated triptych of cards and motifs of the vulva on handmade, recycled paper, with vegetable seeds. The work engages with the themes of love/sexuality and ecology/ecosexuality and in its own way problematises sustainable growth as such. Isn’t the path to sustainable development above all simple respect, love, coexistence with nature and cultivating respect for the whole? In the original drawings and illustrations of the cards references to natural processes intertwined with yoni symbolism and all-‑embracing fecund energy. The artist has uncovered a powerful parallel in the sexual act, procreation, the plant kingdom and human treatment of it. In this way, she refers to the need for interspecies respect and attempts to support healthy public consciousness raising in the field of erotica, ecology and understanding in themselves or the true motives of our acts. She has long focused on observing the fine line between good will and violence – the darker unconscious behaviour of the predatory nature of humanity.