Malířka, hudebnice a multimediální výtvarnice. Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, intermediálního ateliéru Milana Knížáka, se již mnoho let zabývá jakýmsi podhoubím - vlastním, ale i tím, co je pod povrchem země, a věcmi, které ji přitahují. Výsadní technikou umělkyně je akvarel, jehož technologii a výrazové možnosti rozvíjí osobitou cestou – výrobou vlastních barev, netradičními formáty, analytickými studiemi i abstraktními kompozicemi. Velkoformátové akvarely jsou volně inspirované plenérovými studiemi konkrétních krajin či plodnic (hub), nebo vlastními sny. Abstraktní varianty souvisejí s hlubokou mytologií a fascinací světem pod povrchem. Mezi její další ústřední téma patří krajiny, které maluje převážně v plenéru, při cestách nejen českou krajinou. Naučila se také zpracovávat tradiční hubku - materiál z choroše, Troudnatce kopytovitého. Tato stará technologie se hojně zpracovávala na Chodsku, odkud autorka pochází. Šije z něj čepice, klobouky a také z něj vyrábí objekty pro svoje instalace. Je také dlouholetou pedagožkou a v současnosti se specializuje především na výuku akvarelu.
S myšlenkou a přáním, aby dokázal ochránit, či splnit přání, vytvořila autorka pro projekt objekt, který slouží jako amulet a talisman. Dílo je namalováno vlastnoručně vyrobenými barvivy na bavlněném papíře, k němuž je na provázcích přivázaná část choroše - Troudnatce kopytovitého.

Symbolika
Obrázek s duhou – vesmír, nebe, vzduch, duha - symbolizuje štěstí a mír
Červená barva – oheň
Hnědá barva – země
Žlutá barva - slunce
Modrošedá barva – vodaHouba
troudnatec – spojení

PoužitíAmulet:
Pokud si objekt pověsíte, bude vás ochraňovat a přinášet mír a štěstí.Talisman: Pokud si přejete něco konkrétního, můžete vykonat následující rituál. Přání musí být dobré a nesobecké, jinak by se mohlo obrátit proti vám!

Painter, musician and multimedia artist. A graduate from the Intermedia Department of Milan Knížák at the Academy of Fine Arts in Prague, she has dedicated many years to the underground – her own as well as what is beneath the surface of the land and the things that attract her. Her prized technique is aquarelle, developing the technology and expressive potential in a unique way – the production of her own colours, non-traditional formats, analytical studies and abstract pieces. The large format aquarelles are freely inspired by open‑air studies of specific landscapes or sporocarps (mushrooms), or her own dreams. Abstract versions are connected to deep mythology and a fascination with the world beneath the surface. The landscapes, painted predominantly in the open on trips around Czechia and afar, are among her other central themes. She has also learned how to make traditional sponge – from polypore, or more specifically tinder fungus material. This old technology was widely used in the Chodsko Region, from where the artist comes. She sews caps and hats from it and also manufactures objects for her installations. She has been a teacher for many years and is currently specialised above all in teaching aquarelle.
With the notion and desire that it could protect or fulfill wishes, the artist created for the project an object that serves as an amulet and talisman. The work is hand-painted in manufactured paints on cotton paper, to which a part of the polypore – the tinder fungus – is attached with string.

SYMBOLISM
Image with a rainbow – universe, sky, air
Rainbow – peace and happinessRed – fire
Brown – earth
Yellow – sun
Blue-grey – water¨
Mushroom/polypore – connection

USE
Amulet: If you hang the amulet up, it will protect you and bring peace and happiness.Talisman: If you wish for something specific, you may perform the following ritual. The wish must be good and unselfish. Otherwise, it could turn on you!