Ondřej Trnka (*1981)

FB: ondra.trnka.1

IG: ondrejmomotrnka

WEB: www.onkubator.com

Vizuální umělec a grafik. Vystudoval ateliér textilu na UMPRUM v Praze. Za své studentské práce obdržel Cenu Josefa Hlávky. Při pobytu v Japonsku (2004–2005,2008) pracoval jako grafický designer v 21st Century Museum of Contemporary Art v Kanazawě a pro NTT DoCoMo. Poté založil grafické studio ONKUBATOR. Miluje textilní i jiné materiály, ze kterých vytvářímulti-materiálové objekty, kreslí, maluje, performuje AKA HONZA BEDNÁŘ. Bydlí a pracuje v romantické staročeské chalupě,kde ve svém volném čase zachraňuje a vykrmuje zesláblý hmyz. Je sběratelem japonských plyšových medvídků.

DÍLO: METAMORPHOSIS (CYKLUS OBJEKTŮ) Série originálních mini-objektů v metamorfóze různých materiálů, které jsou tvarem každý jinak rozmanitý. Inspirován povídkou Franze Kafky Proměna, jehož hlavnímu hrdinovi Řehořovi (po změně v hmyz) se tvarově přibližují, autor tematizuje tělesné proměny, které jsou často spojené s citovými změnami druhých lidí: “… je až zarážející, že jen náhlá tvarová proměna těla či obličeje může znamenat naprosté citové zvraty nitra, proměnu lásky v nenávist. Přitom jen takový detail. Z jakého důvodu věnujeme tolik pozornosti podobě té vnější a neupřednostnímetu vnitřní?“.

Visual artist and graphic designer. Graduated from the UMPRUM Textile Studio in Prague. He was awarded the Josef Hlávka Prize for his student work. During his stay in Japan (2004-2005, 2008) he worked as a graphic designer at the 21st Century Museum of Contemporary Artin Kanazawa and for NTT DoCoMo. He then founded the graphic design studio ONKUBATOR. He loves textiles and other materials from which he creates multimaterial objects, draws, paints. He performs AKA HONZA BEDNÁŘ. He lives and works in a romantic old Czech cottage, where he spends his free time rescuing and feeding weakened insects. He collects Japanese teddy bears.

ARTWORK: METAMORPHOSIS (OBJECT CYCLE)
A series of original mini objects in a metamorphosis of various materials in diverse shapes. Inspired by FranzKafka’s short story The Metamorphosis, whose protagonist Gregor (after transforming into an insect) they resemble in their shape, the author explores physical transformations which are often linked to emotional changes of other people: “… it is almost astonishing that only a sudden change of shape of the body or face can mean a complete emotional reversal of the inner self, a transformation of love into hate. It is just a detail. Why do we pay so much attention to the outer form and not to the inner?”